12/08/2014
Tổng hợp giáo trình, bài giảng, đề cương môn học, câu hỏi ôn tập, đề thi, bài tập cá nhân, bài tập nhóm, bài tập học kỳ Luật Dân sự 2

1.

Giáo trình

- Giáo trình Luật Dân sự 2 - Khoa Luật ĐH Cần Thơ

2.

Bài giảng

Bài giảng Luật Dân sự 2: Giao dịch dân sự
Bài giảng Luật Dân sự 2: Hợp đồng dân sự

3.

Đề cương ôn tập

-

4.

Bài tập cá nhân

Tình huống người chưa thành niên dưới mười lăm tuổi gây thiệt hại ngoài hợp đồng về sức khỏe của người khác - Bài tập cá nhân Luật Dân sự 2 - Bài 2
Tình huống người chưa thành niên dưới mười lăm tuổi gây thiệt hại ngoài hợp đồng về sức khỏe của người khác - Bài tập cá nhân Luật Dân sự 2
Năng lực chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại của cá nhân do gây thiệt hại ngoài hợp đồng - Bài tập học kỳ Luật Dân sự 2 - Bài 2
Nghĩa vụ liên đới
Xây dựng tình huống bồi thường thiệt hại do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra
Xây dựng tình huống chuyển giao nghĩa vụ dân sự
Thiệt hại về tài sản và tính mạng
Tình huống chuyển giao nghĩa vụ dân sự - bài tập cá nhân 1 dân sự 2
Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do hành vi có lỗi gây ra
Xây dựng một tình huống có đầy đủ các yếu tố của một quan hệ nghĩa vụ dân sự liên đới có đối tượng là một khoản tiền - Bài tập cá nhân Luật Dân sự 2
Một số vấn đề về bảo hiểm nhân thọ - Bài tập cá nhân Dân sự 2
-

5.

Bài tập nhóm

Bài tập nhóm tháng 1 Luật Dân sự module 1 - K37, 38 – Học kỳ 2, năm học 2013 – 2014

6.

Bài tập học kỳ

Đề bài tập học kỳ Luật Dân sự 2 - K37 - Kỳ 2 năm học 2013 - 2014 kèm tài liệu tham khảo
Các đặc điểm của quan hệ tài sản thuộc đối tượng điều chỉnh của luật dân sự
Bán đấu giá tài sản theo qui định của pháp luật hiện hành
Năng lực chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại của cá nhân do gây thiệt hại ngoài hợp đồng
Năng lực chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại của cá nhân do gây thiệt hại ngoài hợp đồng - Bài tập học kỳ Dân sự 2
Bồi thường thiệt hại do xâm phạm thi thể, mồ mả
Hiệu lực của hợp đồng dân sự
Tín chấp
Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do xâm phạm danh dự, nhân phẩm của cá nhân
Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do làm ô nhiễm môi trường
Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do làm ô nhiễm môi trường - 9 điểm
Hậu quả pháp lý của hợp đồng dân sự vô hiệu
Bài tập học kỳ Dân sự 2 - Tài sản dùng để đảm bảo thực hiện nhiều nghĩa vụ dân sự
Bài tập học kỳ Luật Dân sự 2 - Thời điểm giao kết hợp đồng dân sự
Bài tập học kỳ Luật Dân sự 2 - Hậu quả pháp ý của hợp đồng dân sự vô hiệu
Giao kết hợp đồng dân sự - Bài tập học kỳ Dân sự 2

7.

Bài nghiên cứu

Một số đặc thù trong giải quyết tranh chấp dân sự có yếu tố nước ngoài
Về quy định bồi thường thiệt hại do danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm trong bộ luật dân sự VN và hướng hoàn thiện

8.

Đề thi

-

No comments:

Post a Comment