Showing posts with label Kỹ năng tư vấn pháp luật Dân sự. Show all posts
Showing posts with label Kỹ năng tư vấn pháp luật Dân sự. Show all posts
26/08/2014
Đề bài tập học kỳ môn Kỹ năng tư vấn pháp luật Dân sự - Kì I năm học 2014 - 2015 - ĐH Luật Hà Nội
TVPLDS.K01
Nguyên tắc tránh mâu thuẫn về lợi ích trong hoạt động tư vấn pháp luật dân sự. 

TVPLDS.K02
Những nội dung cần tư vấn đối với các vụ việc liên quan đến quyền được bảo vệ danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân. Cho ví dụ minh họa cụ thể. 

TVPLDS.K03
Những nội dung cần tư vấn đối với các vụ việc liên quan đến quyền tự do nghiên cứu sáng tạo. Cho ví dụ minh họa cụ thể.
Đề bài tập nhóm môn Kỹ năng tư vấn pháp luật Dân sự - Kì I năm học 2014 - 2015 - ĐH Luật Hà Nội
TVPLDS.N01
Xây dựng một tình huống giả định liên quan đến giám hộ đương nhiên và đưa ra các yêu cầu/nội dung cần tư vấn.

TVPLDS.N02
Sưu tầm một vụ việc thực tế liên quan đến quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở và đưa ra các yêu cầu/nội dung cần tư vấn.

Tham khảo:

Tìm hiểu ba tình huống thực tế có liên quan đến hành vi xâm phạm chỗ ở của công dân.


TVPLDS.N03
Sưu tầm một vụ việc thực tế liên quan đến xâm phạm quyền của cá nhân đối với hình ảnh và đưa ra các yêu cầu/nội dung cần tư vấn.

Tham khảo:

Quyền của cá nhân đối với hình ảnh - Bài tập học kỳ Luật Dân sự 1
Hành vi xâm phạm quyền của cá nhân đối với hình ảnh trong lĩnh vực báo chí - Bài tập nhóm Luật Dân sự 1