Showing posts with label Luật Thương mại 1. Show all posts
Showing posts with label Luật Thương mại 1. Show all posts
14/03/2015
Những đối tượng bị cấm góp vốn, thành lập, quản lý doanh nghiệp theo quy định của pháp luật hiện hành
Bài tập học kỳ Luật Thương mại 1 - 8 điểm: Những đối tượng bị cấm góp vốn, thành lập, quản lý doanh nghiệp theo quy định của pháp luật hiện hành.

Luật doanh nghiệp 2005 ra đời tạo ra một khung pháp lý thống nhất cho tất cả các chủ thể kinh doanh không phân biệt thành phần kinh tế và hình thức sở hữu. Bên cạnh đó, Luật doanh nghiệp 2005 cũng có vai trò quan trọng trong việc tạo ra môi trường kinh doanh bình đẳng giữa các chủ thể kinh doanh, ghi nhận và cụ thể hóa quyền tự do kinh doanh vốn được quy định trong Hiến pháp 1992. Theo đó cá nhân, tổ chức có quyền tự thành lập và quản lí doanh nghiệp trong khuôn khổ pháp luật cho phép. Tuy nhiên trên thực tế xuất phát từ nhiều lí do khác nhau, mà luật doanh nghiệp cũng có những quy định để hạn chế quyền thành lập, quản lí, cũng như góp vốn của một số đối tượng. Tuy nhiên, theo pháp luật hiện hành thì có một số đối tượng không được phép góp vốn, thành lập, quản lí doanh nghiệp. Đó là những đối tượng nào? Tại sao pháp luật lại cấm những đối tượng đó góp vốn, thành lập, quản lí doanh nghiệp? Để hiểu thêm về vấn đề này  sau đây em xin đi vào tìm hiều đề tài : “Những đối tượng nào bị cấm góp vốn, thành lập, quản lý doanh nghiệp theo quy định của pháp luật hiện hành. Lý giải vì sao pháp luật cấm những đối tượng đó không được góp vốn, thành lập, quản lý doanh nghiệp”.
20/01/2015
Bình luận các quy định của pháp luật hiện hành về giải thể doanh nghiệp - Bài tập học kỳ Luật Thương mại 1

Trong thời buổi kinh tế thị trường hiện nay, tốc độ thành lập doanh nghiệp tăng nhanh một cách đáng kể. Có thể thấy đó là một tín hiệu đáng mừng cho nền kinh tế nước ta. Tuy vậy, bên cạnh đó, kinh tế cũng ngày một khó khăn và tính cạnh tranh ngày càng cao, nhiều doanh nghiệp đã không thích nghi và đáp ứng được dẫn đến tình trạng phải giải thể doanh nghiệp. Do đó, pháp luật về giải thể là một vấn đề cấp thiết đang rất được quan tâm hiện nay. Nắm bắt tình hình đó, em xin chọn đề tài “Bình luận các quy định của pháp luật hiện hành về giải thể doanh nghiệp”.
17/01/2015
So sánh thành viên công ty và xã viên hợp tác xã - Bài tập cá nhân Luật Thương mại
Điều 1, Luật Hợp tác xã quy định:

“Hợp tác xã là tổ chức kinh tế tập thể do các cá nhân, hộ gia đình, pháp nhân (sau đây gọi chung là xã viên) có nhu cầu, lợi ích chung, tự nguyện góp vốn, góp sức lập ra theo quy định của Luật này để phát huy sức mạnh tập thể của từng xã viên tham gia hợp tác xã, cùng giúp nhau thực hiện có hiệu quả các hoạt động sản xuất, kinh doanh và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Hợp tác xã hoạt động như một loại hình doanh nghiệp, có tư cách pháp nhân, tự chủ, tự chịu trách nhiệm về các nghĩa vụ tài chính trong phạm vi vốn điều lệ, vốn tích luỹ và các nguồn vốn khác của hợp tác xã theo quy định của pháp luật”.
Việc góp vốn để thành lập Hợp tác xã của các xã viên cũng giống như việc góp vốn và rút vốn của thành viên trong công ti TNHH hai thành viên trở lên
a) Việc góp vốn để thành lập Hợp tác xã của các xã viên cũng giống như việc góp vốn và rút vốn của thành viên trong công ti TNHH hai thành viên trở lên. Theo em đây là một khẳng định sai, bởi vì:

Hợp tác xã là tổ chức kinh tế tập thể khi đủ điều kiện trở thành xã viên mà muốn tham gia vào hợp tác xã thì cần phải làm đơn xin gia nhập hợp tác xã, nếu các hợp tác xã đã đăng ký và hoạt động theo Luật hợp tác xã năm 1996 thì được miễn trừ đơn gia nhập hợp tác xã. Một điều kiện nữa để xác lập tư cách thành viên thì phải có vốn góp hoặc góp sức. Việc góp vốn và góp sức vào hợp tác xã là một điều kiện và nghĩa vụ quan trọng của xã viên. Mức vốn góp dựa vào sự quy định điều lệ hợp tác xã nhưng không được thấp hơn mức tối thiểu và cao hơn quá 30% tổng số vốn điều lệ hợp tác xã. Xã viên khi gia nhập vào hợp tác xã có thể góp vốn một lần hoặc nhiều lần theo quy định của điều lệ hợp tác xã. Tuy nhiên, ngoại trừ một số trường hợp, xã viên tham gia vào hợp tác xã, không có đủ điều kiện góp vốn nhưng có mong muốn trở thành xã viên hợp tác xã, sẵn sàng góp sức, tán thành điều lệ hợp tác xã thì cũng có thể trở thành xã viên hợp tác xã. Để làm rõ hình thức góp sức, Nghị định số 177/2004/NĐ-CP đã quy định ở Điều 10 như sau: “Góp sức dưới các hình thức trực tiếp quản lí, trực tiếp tham gia lao động sản xuất, tư vấn cung cấp kiến thức, kinh doanh và khoa học kĩ thuật cho hợp tác xã tùy thuộc vào nhu cầu của hợp tác xã”.
Đề bài và tài liệu tham khảo bài tập học kỳ Luật Thương mại 1 - học kỳ II năm học 2014 - 2015 ĐH Luật Hà Nội
TM1.HK - 1. 
Trình bày hiểu biết về sự liên kết trong mô hình nhóm công ty

TM1.HK - 2. 
Phân tích và đánh giá một số điểm mới của Luật Hợp tác xã 2012 so với Luật Hợp tác xã năm 2003 (tối thiểu là năm điểm mới).
Phân tích quy định của pháp luật về cách chuyển nhượng cổ phần trong công ty cổ phần - Bài tập học kỳ Luật Thương mại 1
NHỮNG QUY ĐỊNH HIỆN HÀNH VỀ CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN.

Khái niệm:

Khái niệm chuyển nhượng cổ phần:

Cổ phần: là phần vốn nhỏ nhất của công ty hay nói cách khác đi vốn của công ty được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần.

Cổ phiếu: của công ty cổ phần là chứng chỉ do công ty cổ phần phát hành hoặc bút toán ghi sổ để xác nhận quyền sở hữu một hoặc một số cổ phần của công ty đó.
Ưu điểm, nhược điểm của chế độ trách nhiệm vô hạn trong kinh doanh của chủ sở hữu doanh nghiệp - Bài tập Luật Thương mại
1. Khái quát chung về chế độ trách nhiệm vô hạn trong kinh doanh của chủ sở hữu doanh nghiệp


Chế độ trách nhiệm vô hạn trong kinh doanh của chủ sở hữu doanh nghiệp là chế độ mà ở đó chủ sở hữu doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài chính khác của doanh nghiệp bằng toàn bộ tài sản của mình. Theo pháp luật Việt Nam, có hai loại doanh nghiệp có chế độ trách nhiệm vô hạn là doanh nghiệp tư nhân và công ty hợp danh.
16/01/2015
Đề bài và tài liệu tham khảo bài tập nhóm Luật Thương mại 1 - Tháng 1 năm 2015 - ĐH Luật Hà Nội
Lưu ý: Những bài tập nào có đáp án sẽ dẫn link tham khảo kèm theo. Còn các bài tập khác là chưa có đáp án!

BÀI TẬP NHÓM  (TM1.N)

TM1.N - 1. 

An, Bình, Cường và Dũng cùng nhau thành lập công ty cổ phần Thái Bình kinh doanh sản xuất đồ gỗ, nội thất với số vốn điều lệ là 3,5 tỷ đồng, được chia thành 350.000 cổ phần. Trong đó có 200.000 cổ phần phổ thông, 100.000 cổ phần ưu đãi biểu quyết và 50.000 cổ phần ưu đãi cổ tức. 
25/11/2014
Phân tích và đánh giá một số điểm mới của Luật Hợp tác xã 2012 so với Luật Hợp tác xã năm 2003 - Bài tập học kỳ Luật Thương mại 1
Luật Hợp tác xã 2003 bước đầu giúp cho việc tổ chức lại và khuyến khích thành lập mới hợp tác xã trên toàn quốc; cùng các văn bản hướng dẫn đã thể chế hóa một bước quan điểm của Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX) về phát triển kinh tế tập thể, theo đó hợp tác xã được thành lập dựa trên sở hữu của các xã viên và sở hữu tập thể, liên kết giữa những người lao động, các hộ sản xuất, kinh doanh, các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế; hoạt động theo nguyên tắc tự chủ, tự chịu trách nhiệm; phân định rõ hơn chức năng quản lý của ban quản trị và chức năng điều hành của chủ nhiệm hợp tác xã; tiếp tục đơn giản hoá và minh bạch hoá thủ tục thành lập và đăng ký kinh doanh; mở rộng đối tượng là các pháp nhân, cán bộ công chức có thể tham gia hợp tác xã.

Tuy nhiên, nghiên cứu khảo sát thực tế và tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 Khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; kết quả khảo sát toàn diện hợp tác xã trên phạm vi toàn quốc năm 2008 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì thực hiện cho thấy cóNhững hạn chế,thiếu sót, những quy định không còn phù hợp trong bối cảnh kinh tế hiện nay là nguyên nhân phải sửa đổi Luật HTX năm 2003. Cụ thể, Luật HTX năm 2003 chưa xác định được rõ địa vị pháp lý, bản chất của hợp tác xã, chưa quy định rõ bản chấtcủa hợp tác xã là phục vụ thành viên. Nguyên tắc quản lý dân chủ trong hợp tác xã là chưa rõ ràng. Các chính sách hỗ trợ phát triển hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã cũng chưa được quy định trong Luật.Về sở hữu tập thể với tài sản chung cũng chưa được làm rõ dẫn đến những tranh chấp khi giải thể HTX… Những hạn chế, thiếu sót này đã được điều chỉnh, bổ sungtrong Luật HTX sửa đổi năm 2012.Vì vậy em xin chọn đề tài : “Phân tích và đánh giá một số điểm mới của Luật Hợp tác xã 2012 so với Luật Hợp tác xã năm 2003.
23/11/2014
Bình luận Điều 44, 45 Luật doanh nghiệp năm 2005 - Bài tập học kỳ Luật Thương mại 1
LỜI MỞ ĐẦU


Có thể nói, vốn là yếu tố xuyên suốt trong hoạt động của mọi doanh nghiệp nói chung cũng như của công ty TNHH nói riêng. Vốn ảnh hưởng đến quá trình thành lập, sự vận hành và những hoạt động cơ bản của công ty, bởi bất kì hoạt động sản xuất nào của công ty cũng cần đến vốn. Xuất phát từ thực tiễn đó, chế độ pháp lý về vốn trong công ty TNHH là một phạm trù rộng lớn bao gồm nhiều vấn đề khác nhau như: góp vốn, chuyển nhượng vốn, mua lại vốn hay xử lí vốn trong những trường hợp khác… Trong từng vấn đề pháp luật lại có những qui định riêng biệt, cách nhìn nhận mỗi vấn đề cũng khác nhau. Với phạm vi bài tập học kì môn Luật thương mại, em xin được tìm hiểu về phấn đề chuyển nhượng phần vốn góp và xử lí phần vốn góp trong trường hợp khác của công ty TNHH 2 thành viên trở lên thông qua việc giải quyết các vấn đề trong đề bài số 3: “Bình luận Điều 44, 45 Luật doanh nghiệp năm 2005” 
Một số đề thi vấn đáp Luật Thương mại module 1
Đề1:
1. Trình bày hiểu biết về hai loại thành viên trong công ty hợp danh?
2. Nêu các khái niệm: vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu, cổ tức, trái phiếu trong công ty cổ phần?
Hỏi thêm:
- Đặc điểm pháp lý công ty cổ phần
- So sánh vốn điều lệ của cty cổ phần và TNHH, ưu thế của cổ phần hơn ở điểm nào?
- Dấu hiệu HTX DN lâm vào tình trạng phá sản? Pháp luật quy định cụ thể mất khả năng thanh toán nợ đến hạn khi chủ nợ có yêu cầu ntn?
22/11/2014
Tình huống chia lợi nhuận theo tỷ lệ vốn góp - Bài tập nhóm Luật Thương mại 1
Sự phát triển của nền kinh tế thị trường ở Việt Nam đòi hỏi một khung pháp luật kinh tế hoàn chỉnh, trong đó pháp luật về doanh nghiệp có vai trò quan trọng. Luật doanh nghiệp ra đời làm tăng số lượng doanh nghiệp được đăng kí và việc chuyển đổi từ các hộ kinh doanh sang doanh nghiệp đăng kí chính thức theo Luật doanh nghiệp hoặc việc lựa chọn loại hình doanh nghiệp phù hợp đã trở thành một nhu cầu thực sự.

Tình huống đề bài đưa ra là : “A, B và C thành lập công ty TNHH ABC. Vốn điều lệ của công ty là 2 tỷ đồng, trong đó: A cam kết góp 1 tỷ đồng bằng tiền mặt; B góp một số máy móc, thiết bị với giá trị là 600 triệu đồng; C góp 400 triệu đồng là số tiền cho công ty ABC thuê ngôi nhà tại phố N thành phố H làm trụ sở giao dịch trong thời hạn 5 năm.

Theo Điều lệ công ty: A là giám đốc, B là chủ tịch HĐTV, C là kế toán trưởng của công ty. Điều lệ công ty cũng quy định: " Mọi thành viên đều là người đại diện theo pháp luật của công ty và có quyền nhân danh công ty để ký kết các hợp đồng".
19/11/2014
Bình luận các quy định pháp luật hiện hành về chủ thể nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản - Bài tập học kì - môn Luật Thương Mại
I. Đặt vấn đề

Cũng như pháp luật phá sản của các nước khác trên thế giới, Luật phá sản của Việt Nam quan tâm trước hết đến quyền và nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản của các chủ nợ, của người lao động và của doanh nghiệp, HTX lâm vào tình trạng phá sản. Kế thừa nội dung quy định của Luật Phá sản doanh nghiệp 1993(Luật PS DN 1993), Luật PS 2004 vẫn tiếp tục dành cho các chủ nợ không có bảo đảm, chủ nợ có bảo đảm một phần và người lao động được quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản còn chủ doanh nghiệp hoặc đại người đại diện hợp pháp của doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản có nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản. Ngoài ra, Luật phá sản còn bổ sung quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản của chủ sở hữu doanh nghiệp nhà nước, các cổ đông công ty cổ phần và thành viên hợp danh của công ty hợp danh.

Để góp phần hiểu hơn về các chủ thể có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản, em xin chọn đề tài :’’Bình luận các quy định pháp luật hiện hành về chủ thể nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản’’.
09/11/2014
Bài tập tình huống về mở thủ tục phá sản - Bài tập nhóm - Luật Thương mại 1
ĐỀ BÀI: Trong năm 2007, Công ty nhà nước Sông Hồng của UBND tỉnh Y gặp khó khăn và thua lỗ trong hoạt động kinh doanh. Đầu năm 2008, nhận thấy công ty Sông Hồng lâm vào tình trạng phá sản, UBND tỉnh Y đã nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản đồi với công ty Sông Hồng. Tuy nhiên, Tòa án nhân dân tỉnh Y đã trả lại đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản của UBND tỉnh Y vì cho rằng UBND tỉnh Y không có quyền này. Sau đó, theo đơn yêu cầu của đại diện hợp pháp của công ty Sông Hồng, ngày 22/3/2008, Tòa án nhân dân tỉnh Y đã thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản đối với công ty Sông Hồng

Câu hỏi:

1. Tòa án nhân dân tỉnh Y trả lại đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản của UBND tỉnh Y là đúng hay sai? Giải thích?

2. Để mở thủ tục phá sản đối với công ty Sông Hồng, Tòa án cần chuẩn bị đủ những chứng cứ pháp lý nào?

3. Ngày 29/3/2008, Tòa án nhân dân tỉnh Y đã ra quyết định mở thủ tục phá sản đối với công ty này. Trong quá trình tiến hành thủ tục phá sản, tổ quản lý, thanh lý tài sản đã phát hiện:

- Ngày 22/4/2008, công ty Sông Hồng tiền hành thanh toán số nợ 293 triệu đồng (không có bảo đảm) cho công ty cổ phần Hoa Hồng.

- Ngày 29/4, công ty Sông Hồng tự ý tiền hành trả lương tháng 4 cho người lao động làm việc tại công ty

Hỏi: Xác định rõ tính hợp pháp hay bất hợp pháp của các hành vi mà công ty Sông Hồng đã thực hiện.
Bài tập nhóm về công ty hợp danh - Luật thương mại 1
ĐỀ BÀI: Tháng 7/2006, ông Nguyễn Văn A cùng hai người bạn của mình là B và C thành lập công ty hợp danh ABC. A, B là thành viên hợp danh còn C là thành viên góp vốn.

Câu hỏi: Phân tích để thấy rõ:

1. Tháng 8/ 2006, công ty TNHH 1 thành viên X do D làm chủ sở hữu muốn góp vốn vào công ty hợp danh ABC. Công ty X có thể trở thành thành viên của công ty ABC không?

2. Tháng 12 năm 2006, công ty TNHH 2 thành viên Y và ông B đã thỏa thuận để B góp vốn trở thành thành viên của công ty Y. Ông B có được góp vốn vào công ty Y không?

3. Tháng 12/2006, B nhân danh công ty ABC kí hợp đồng vay E 1 tỷ, hạn thanh toán là tháng 1/2007. Đến hạn thanh toán nợ, ông E yêu cầu phải trả 1 tỷ, ông A có phải trả không?

4. Tháng 4/2007, ông A chết, để lại di chúc cho con trai(20 tuổi) thừa kế toàn bộ  phần vốn của mình tại công ty ABC. Hỏi: con trai của ông A có thể trở thành viên hợp danh của công ty ABC không?
05/11/2014
Phân chia lợi nhuận theo tỉ lệ góp vốn trong công ty TNHH qua tình huống cụ thể - Bài tập nhóm - Môn Luật Thương Mại
Sự phát triển của nền kinh tế thị trường ở Việt Nam đòi hỏi một khung pháp luật kinh tế hoàn chỉnh, trong đó pháp luật về doanh nghiệp có vai trò quan trọng. Luật doanh nghiệp ra đời làm tăng số lượng doanh nghiệp được đăng kí và việc chuyển đổi từ các hộ kinh doanh sang doanh nghiệp đăng kí chính thức theo Luật doanh nghiệp hoặc việc lựa chọn loại hình doanh nghiệp phù hợp đã trở thành một nhu cầu thực sự.

Tình huống đề bài đưa ra là : “A, B và C thành lập công ty TNHH ABC. Vốn điều lệ của công ty là 2 tỷ đồng, trong đó: A cam kết góp 1 tỷ đồng bằng tiền mặt; B góp một số máy móc, thiết bị với giá trị là 600 triệu đồng; C góp 400 triệu đồng là số tiền cho công ty ABC thuê ngôi nhà tại phố N thành phố H làm trụ sở giao dịch trong thời hạn 5 năm.
Phân tích sự thay đổi quan niệm về Doanh nghiệp lâm vào tình trạng phá sản trong pháp luật Việt Nam - Bài tập cá nhân - Môn Luật Thương Mại
LỜI NÓI ĐẦU

Trong nền kinh tế thị trường, dưới sự tác động của quy luật cạnh tranh, hiện tượng phá sản các doanh nghiệp xảy ra như một sự tất yếu. Cùng với sự phát triển giao lưu và hợp tác kinh tế đã và đang diễn ra trên phạm vi khu vực và trên toàn thế giới. Đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế, các doanh nghiệp hoạt động trong môi truờng hợp tác và cạnh tranh bình đẳng với nhau. Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, doanh nghiệp nào thích ứng được với cơ chế thị trường thì làm ăn có lãi và phát triển, còn ngược lại, doanh nghiệp nào không thích ứng được với cơ chế thị trường thì làm ăn thua lỗ, một khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn và nếu tình trạng kéo dài, doanh nghiệp đó có thể lâm vào tình trạng phá sản. Để tìm hiểu rõ hơn thế nào là doanh nghiệp lâm vào tình trạng phá sản em xin lựa chọn đề tài: “ Phân tích sự thay đổi quan niệm về  Doanh nghiệp lâm vào tình trạng phá sản trong pháp luật Việt Nam”
Bài tập cá nhân về doanh nghiệp tư nhân và quyền, nghĩa vụ của doanh nghiệp tư nhân - môn Luật Thương Mại 1
Đề bài số 2: Nêu nhận xét về các khẳng định sau:

a. Doanh nghiệp tư nhân do một cá nhân làm chủ nên doanh nghiệp tư nhân không có tư cách pháp nhân.
b. Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp tư nhân là quyền và nghĩa vụ của chủ doanh nghiệp tư nhân.
Tìm hiểu quy định pháp luật về điều kiện kinh doanh và chứng chỉ hành nghề. Phân tích điều kiện kinh doanh hoặc chứng chỉ hành nghề trong một lĩnh vực kinh doanh cụ thể.” - Bài tập nhóm - môn Luật Thương Mại
Điều kiện kinh doanh và chứng chỉ hành nghề là những điều kiện, căn cứ quan trọng và chủ yếu nhất để nhà nước cấp phép cho chủ thể kinh doanh tiến hành những hoạt động kinh doanh. Để tìm hiểu được pháp luật hiện hành quy định ra sao về hai vấn đề này, nhóm chúng em xin lữa chọn đề tài: “Tìm hiểu quy định pháp luật về điều kiện kinh doanh và chứng chỉ hành nghề. Phân tích điều kiện kinh doanh hoặc chứng chỉ hành nghề trong một lĩnh vực kinh doanh cụ thể.”
04/11/2014
Các quy định của pháp luật hiện hành về giải thể doanh nghiệp - Bài tập học kỳ Luật Thương mại 1
LỜI MỞ ĐẦU


Hiện nay trên thực tế có rất nhiều người sau khi đăng ký kinh doanh nhưng vì những lý do khác nhau đã không tiến hành hoạt động kinh doanh hoặc đang kinh doanh nhưng không tiếp tục kinh doanh nữa không thông báo tạm ngừng hoạt động hoặc không giải thể doanh nghiệp do thủ tục giải thể phức tạp và mất nhiều thời gian. Việc này để lại những hậu quả rất lớn cho công tác quản lý doanh nghiệp của Nhà nước cũng như chính các thương nhân.Để hiểu rõ hơn những quy định của pháp luật hiện hành về giải thể doanh nghiệp, trong phạm vi bài tập cuối kì em xin chọn đề tài: “Bình luận các quy định của pháp luật hiện hành về giải thể doanh nghiệp”.