Showing posts with label Phương pháp nghiên cứu khoa học chuyên ngành Luật. Show all posts
Showing posts with label Phương pháp nghiên cứu khoa học chuyên ngành Luật. Show all posts
21/08/2014
Đề thi kết thúc học phần môn Phương pháp nghiên cứu khoa học chuyên ngành Luật - Khoa Luật ĐH Vinh
Dùng cho lớp: Tín chỉ
Thời gian làm bài: 90 phút

Đề số: 12 – II – 01  01

Câu 1 (5 điểm): Làm rõ mối quan hệ giữa loại hình nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu.

Câu 2 (3 điểm): Làm rõ chức năng dự báo của khoa học.

Câu 3 (2 điểm): Làm rõ khái niệm phương pháp chuyên gia.