Showing posts with label Luật Hành chính. Show all posts
Showing posts with label Luật Hành chính. Show all posts
01/03/2015
Quy định pháp luật hiện hành về nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ - Bài nhóm Hành chính - 9 điểm
Đề bài: Quy định pháp luật hiện hành về nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ.

Chính phủ là cơ quan đứng đầu trong hệ thống các cơ quan hành chính nhà nước. Điều 2 Quy chế làm việc của Chính phủ (ban hành kèm theo Nghị định số 179/2007/NĐ-CP ngày 3 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ) quy định: Chính phủ làm việc theo chế độ kết hợp trách nhiệm của tập thể Chính phủ với việc đề cao quyền hạn và trách nhiệm cá nhân của Thủ tướng và của mỗi thành viên Chính phủ. Thông qua các quy định pháp luật hiện hành về nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, nhóm chúng em xin đưa ra một số luận điểm nhằm làm rõ thêm về sự kết hợp giữa chế độ trách nhiệm tập thể và trách nhiệm cá nhân trong hoạt động của Chính phủ.
Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về tuyển dụng công chức hiện nay - Bài tập học kỳ Hành chính
Đề bài: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về tuyển dụng công chức hiện nay.

Trong hoạt động của nền hành chính, vấn đề xây dựng đội ngũ công chức luôn là vấn đề quan tâm hàng đầu của nhiều nước trên thế giới. Đội ngũ công chức trực tiếp thực hiện quyền lực Nhà nước trong quản lý xã hội,đảm bảo thực thi pháp luật và là nhân tố quyết định hiệu lực,hiệu quả của nền hành chính. Ở nước ta những thành tưụ đạt được trong những năm thực hiện công cuộc đổi mới có phần đóng góp quan trọng của đội ngũ cán bộ,công chức. Trước yêu cầu phát triển của nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần theo cơ chế thị trường,định hướng Xã Hội Chủ Nghĩa trong xu hướng hội nhập quốc tế thì vấn đề cấp bách đặt ra là phải xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ,công chức…Việc xây dựng một đội ngũ công chức bao gồm những người có trình độ chuyên môn,có năng lực quản lý và có phẩm chất đạo đức tốt,làm việc nghiêm túc vì trách nhiệm của mình trước công vụ là yêu cầu cấp thiết trước tình hình đổi mới đất nước để xây dựng một nền hành chính trong sạch,vững mạnh. Công tác tuyển dụng là bước đầu tiên để tuyển chọn được đội ngũ công chức có chất lượng cao,nhưng trong thời gian qua do chưa được quan tâm đúng mức nên chúng ta chưa phát hiện,tuyển chọn được những cán bộ,công chức thực sự có đức,có tài. Để khắc phục những tồn tại hiện nay và đáp ứng được yêu cầu của công cuộc đổi mới,vấn đề cấp bách là phải có chiến lược về con người,trong đó việc tuyển dụng thực sự đã trở thành động lực cho sự phát triển của xã hội. Trong điều kiện cải cách hành chính, hướng tới xây dựng một nền hành chính dân chủ, trong sạch và từng bước hiện đại hóa thì vấn đề tuyển dụng và xây dựng đội ngũ công chức càng có ý nghĩa quyết định hơn bao giờ hết mà nó cần được nghiên cứu cả về mặt lý luận và thực tiễn. Chính vì ý nghĩa to lớn đó nên em đã chọn đề tài “ Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về tuyển dụng công chức hiện nay”. Do hiểu biết có hạn nên không tránh khỏi những thiếu sót vì vậy em mong nhận được những ý kiến đóng góp của các thầy cô để bài viết này được hoàn thiện hơn.
19/02/2015
Phân tích vai trò của khiếu nại và giải quyết khiếu nại đối với đảm bảo pháp chế trong quản lí hành chính
Bài tập học kỳ Luật Hành chính: Phân tích vai trò của khiếu nại và giải quyết khiếu nại đối với đảm bảo pháp chế trong quản lí hành chính.

Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà mà ngày nay là Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam kể từ khi thành lập đến nay luôn quan tâm giai quyết các vấn đề thắc mắc, khiếu nại của người dân về những việc làm sai trái của chính quyền các cấp, cũng như cán bộ, công chức tỏng bộ máy nhà nước.
29/11/2014
Chứng minh cơ quan hành chính Nhà nước là chủ thế quản lí hành chính Nhà nước quan trọng nhất - Bài tập học kỳ Luật Hành chính
Các cơ quan hành chính nhà nước là một bộ phận cấu thành của bộ máy Nhà nước. Việc tìm hiểu khái niệm, đặc điểm, chức năng, địa vị pháp lý của các cơ quan hành chính Nhà nước sẽ giúp chúng ta phân biệt chúng với các cơ quan Nhà nước khác và để thấy được vì sao cơ quan hành chính Nhà nước lại là chủ thế quản lí hành chính Nhà nước quan trọng nhất trong bộ máy Nhà nước. Do đó nhóm chúng em đã chọn đề tài: “Phân tích khái niêm, đặc điểm của các cơ quan hành chính Nhà nước. Chứng minh cơ quan hành chính Nhà nước là chủ thế quản lí hành chính Nhà nước quan trọng nhất”.
16/10/2014
Phân tích những đặc điểm của quy phạm pháp luật hành chính qua đó phân biệt quy phạm pháp luật hành chính với quy phạm pháp luật hiến pháp - Bài tập nhóm môn luật hành chính
ĐẶT VẤN ĐỀ


Trong hoạt động quản lý nhà nước, quy phạm pháp luật là những quy tắc, chuẩn mực chung mang tính bắt buộc phải thi hành đối với tất cả tổ chức, cá nhân có liên quan, và được ban hành bởi các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Vì vậy, quy phạm pháp luật hành chính là những quy tắc hành vi do Nhà nước đặt ra để điều chỉnh những quan hệ xã hội cụ thể trong lĩnh vực quản lí của chính nhà nước. Để hiểu rõ hơn về quy phạm pháp luật hành chính cũng như những điểm khác biệt của nó với các quy phạm pháp luật khác, đặc biệt là quy phạm pháp luật Hiến pháp. nhóm chúng em đã chọn đề tài: “Phân tích đặc điểm của quy phạm pháp luật hành chính qua đó phân biệt quy phạm pháp luật hành chính và quy phạm pháp luật hiến pháp”.
Nguyên tắc xác định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính - Luật Hành Chính
          Trước khi đi vào nguyên tắc xác định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính, ta cần hiểu khái niệm vi phạm hành chính (VPHC): “Vi phạm hành chính là hành vi do cá nhân, tổ chức thực hiện với lỗi cố ý hoặc vô ý, vi phạm các quy định của pháp luật về quản lí Nhà nước mà không phải là tội phạm và theo quy định của pháp luật phải bị xử phạt hành chính.” So với tội phạm thì VPHC có mức độ nguy hiểm cho xã hội thấp hơn. 

          Tuy nhiên chính vì vậy nên ta dễ có thái độ xem thường và bất cứ ai xem thường nghĩa vụ pháp lí bắt buộc đều có thể là chủ thể thực hiện vi phạm hành chính. Do đó, vi phạm hành chính xảy ra hàng ngày, hàng giờ trong tất cả các lĩnh vực thuộc các ngành, các cơ quan khác nhau quản lí. Có VPHC ắt phải có cơ quan đứng ra xử phạt, và để tạo điều kiện thuận lợi cho việc xử lí vi phạm hành chính được nhanh chóng, kịp thời pháp luật hiện hành đã quy định rất nhiều chủ thể có thẩm quyền xử lí vi phạm hành chính (quy định tại điều 42 “nguyên tắc xác định thẩm quyền xử li vi phạm hành chính” Pháp lệnh xử lí vi phạm hành chính năm 2002). Nguyên tắc này được xây dựng dựa trên ba tiêu chí: thẩm quyền quản lí, mức tối đa của khung phạt tiền và hình thức xử phạt.
27/09/2014
Sự khác biệt giữa năng lực chủ thể của cá nhân với năng lực chủ thể của tổ chức - Bài tập nhóm Luật Hành chính
A. ĐẶT VẤN ĐỀ

Luật hành chính điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước. Các quan hệ đó được gọi là quan hệ pháp luật hành chính. Chủ thể của quan hệ pháp luật hành chính là các cơ quan, tổ chức, cá nhân. Và điều kiện để các cơ quan, tổ chức, cá nhân này trở thành chủ thể của quan hệ pháp luật hành chính là các cơ quan, tổ chức, cá nhân đó phải có năng lực chủ thể phù hợp với quan hệ pháp luật hành chính mà họ tham gia. Để làm rõ vấn đề này, nhóm chúng em xin tìm hiểu đề tài“Phân tích khái niệm năng lực chủ thể của quan hệ pháp luật hành chính và chỉ rõ sự khác biệt giữa năng lực chủ thể của cá nhân với năng lực chủ thể của tổ chức”.


Do hiểu biết trong về vấn đề này còn hạn chế nên bài làm sẽ không tránh khỏi những thiếu sót. Chúng emkính mong sẽ nhận được những ý kiến đáng giá, phê bình của thầy, cô để đề tài này được hoàn thiện hơn.
01/09/2014
Khái niệm và vai trò của quyết định hành chính trong quản lí hành chính Nhà nước
Bài tập học kỳ Luật Hành chính có đáp án.

A.MỞ ĐẦU

Nhà nước là một tổ chức quyền lực đặc biệt,được sinh ra với mục đích duy trì và thúc đẩy xã hội phát triển. Trong quản lí xã hội, Nhà nước cần phải xây dựng cũng như ban hành ra quyết định pháp luật để điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong mọi lĩnh vực của đời sống, Và việc xây dựng cũng như ban hành ra các quyết định pháp luật được xem là phương tiện hiệu quả để thực hiện nhiệm vụ đó. Trong đó hoạt động ban hành quyết định hành chính đóng vai trò rất quan trọng trong hoạt động quản lí hành chính Nhà nước. Nó giúp cho bộ máy hành chính hoạt động hài hòa,nhịp nhàng, các quyền và nghĩa vụ của công dân được thực hiện trên thực tế. Và để hiểu rõ hơn về vấn đề này em chọn đề bài” phân tích khái niệm quyết định hành chính và nêu vai trò của quyết định hành chính trong quản lí hành chính Nhà nước” .
23/08/2014
Khác biệt trong quy chế pháp lí hành chính của người nước ngoài cư trú ở Việt Nam so với của công dân Việt Nam - Bài tập nhóm Luật Hành chính
Trong những năm qua, chính sách mở cửa để hội nhập với thế giới của nước ta đã và đang được thực hiện ngày càng tích cực. Thông qua việc thực hiện những chính sách này mà số lượng người nước ngoài đến sinh sống và làm việc tại Việt Nam càng ngày càng tăng. Nhà nước ta đã có những quy chế pháp lý riêng để quản lý những người nước ngoài đến cư trú tại Việt Nam. Chắc chắn rằng, những quy chế pháp lý này so với quy chế pháp lý hành chính của công dân Việt Nam sẽ có những điểm khác biệt. Để có thể hiểu biết chính xác hơn về những khác biệt này, bài viết này chúng em xin được làm rõ vấn đề: Phân tích về những điểm khác biệt trong quy chế pháp lí hành chính của người nước ngoài cư trú ở Việt Nam so với quy chế pháp lý hành chính của công dân Việt Nam và lí do của sự khác biệt đó.
15/08/2014
Phân tích nguyên tắc nhân dân lao động tham gia đông đảo vào quản lý hành chính nhà nước và đánh giá việc vận dụng nguyên tắc này trong quản lý hành chính nhà nước ở nước ta hiện nay - Bài tập lớn Luật Hành chính
Quản lí nhà nước trong lĩnh vực hành pháp là quản lí hành chính nhà nước, là hoạt động chấp hành – điều hành của nhà nước. Cũng giống như bất kì hoạt động có mục đích nào, quản lí hành chính nhà nước được tiến hành trên cơ sở những nguyên tắc nhất định. Đây chính là tư tưởng chủ đạo rất quan trọng trong tổ chức và hoạt động giúp cho các chủ thể quản lí hành chính nhà nước thực hiện có hiệu quả công việc của mình trên các lĩnh vực đã được phân công. Một trong những nguyên tắc quan trọng trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước là nguyên tắc nhân dân lao động tham gia đông đảo vào quản lý hành chính nhà nước. Nhận thức được tầm quan trọng đó, em xin lựa chọn đề tài: “Phân tích nguyên tắc nhân dân lao động tham gia đông đảo vào quản lý hành chính nhà nước và đánh giá việc vận dụng nguyên tắc này trong quản lý hành chính nhà nước ở nước ta hiện nay” cho bài tập lớn của mình. Trong quá trình làm bài, em vẫn còn nhiều sai sót, kính mong các thầy cô giáo góp ý để bài làm của em được hoàn thiện hơn.
Vai trò của cơ quan hành chính nhà nước trong xây dựng và thực hiện quy phạm pháp luật hành chính - Bài tập học kỳ - Luật hành chính
Cơ quan hành chính nhà nước là chủ thể quan trọng nhất trong quản lí hành chính nhà nước và cũng giữ một vai trò vô cùng quan trọng trong việc xây dựng và thực hiện quy phạm pháp luật hành chính. Để hiểu sâu sắc và cụ thể hơn về điều này, bài viết sau đây đóng góp một số ý kiến để giải quyết đề tài: “Phân tích vai trò của cơ quan hành chính nhà nước trong việc xây dựng và thực hiện quy phạm pháp luật hành chính”

NỘI DUNG

I. Một số khái niệm pháp lý

1. Cơ quan hành chính nhà nước

   Cơ quan hành chính nhà nước: là bộ phận cấu thành của bộ máy nhà nước, trực thuộc trực tiếp hoặc gián tiếp cơ quan quyền lực nhà nước cùng cấp, có phương diện hoạt động chủ yếu là hoạt động chấp hành – điều hành, có cơ cấu tổ chức và phạm vi thẩm quyền do pháp luật quy định.
20/06/2014
Nguyên tắc xử phạt vi phạm hành chính - Bài tập cá nhân Luật Hành chính - Bài 2
Xử phạt vi phạm hành chính là hoạt động của các chủ thể có thẩm quyền, căn cứ vào cá quy định của pháp luật hiện hành, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính và các biện pháp cưỡng chế hành chính khác (trong trường hợp cần thiết, theo quyết định của pháp luật) đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm hành chính. Khi tiến hành hoạt động xử phạt vi phạm hành chính, người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính phải tuân thủ những nguyên tắc xử phạt đã được quy định trong Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính. Theo tinh thần của  Điều 3 Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính, hoạt động xử lý vi phạm hành chính phải tuân theo các nguyên tắc sau:

- Việc xử phạt vi phạm hành chính phải do người có thẩm quyền tiến hành theo đúng quy định của pháp luật.

- Cá nhân, tổ chức chỉ bị xử phạt khi có hành vi vi phạm hành chính do pháp luật quy định

- Mọi vi phạm hành chính phải được phát hiện kịp thời và phải bị đình chỉ ngay. Việc xử lý phải dược tiến hành nhanh chóng, công minh, triệt để

- Một hành vi vi phạm hành chính chỉ bị xử phạt một lần

- Việc xử phạt vi phạm hành chính phải căn cứ vào tính chất, mức độ vi phạm, nhân thân người vi phạm và những tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng để quyết định hình thức, biện pháp xử lý thích hợp

- Không xử phạt vi phạm hành chính trong những trường hợp thuộc tình thế cấp thiết, phòng vệ chính đáng, sự kiện bất ngờ….

Đối với mỗi vi phạm hành chính, tổ chức cá nhân vi phạm phải chịu một trong các hình thức xử phạt chính là cảnh cáo hoặc phạt tiền, ngoài ra còn có thể có hình thức trục xuất
17/06/2014
Hình thức xử phạt vi phạm hành chính - Bài tập học kỳ Luật Hành chính - 8 điểm
Đề bài số 6: Phân tích các quy định của pháp luật hiện hành về hình thức xử phạt vi phạm hành chính và chỉ ra sự kế thừa, phát triển của các quy định này so với Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2002 (sửa đổi, bổ sung năm 2007, 2008).
MỞ ĐẦU

Luật hành chính là ngành luật điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong hoạt động quản lí hành chính nhà nước. Xử lí các cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm trật tự quản lí hành chính hay nói ngắn gọn là hoạt động xử phạt vi phạm hành chính là một trong những nội dung của các quan hệ xã hội mà luật hành chính điều chỉnh. 

Vi phạm hành chính cũng như mọi hành vi trái pháp luật khác đều là những hành vi gây nguy hiểm cho xã hội, xâm hại đến quan hệ xã hội được pháp luật nói chung và luật hành chính nói riêng bảo vệ. Để pháp luật được đảm bảo tôn trọng và thực hiện một cách triệt để thì các hành vi vi phạm pháp luật phải được phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm minh. Xã hội càng phát triển tình hình vi phạm hành chính diễn ra càng gia tăng, đa dạng và phức tạp cả về số lượng cũng như tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi. Chính vì thế cần có các hình thức xử phạt vi phạm hành chính phù hợp với tình hình thực tế để bảo vệ trật tự pháp luật, không ngừng nâng cao pháp chế xã hội chủ nghĩa. 
Nguyên tắc tập trung dân chủ - Bài tập cá nhân Luật Hành chính
Trong tổ chức và hoạt động của Nhà nước, nguyên tắc tập trung – dân chủ là nguyên tắc cơ bản nhất và là cơ sở để thực hiện hoạt động quản lý hành chính nhà nước. Điều đó được thể hiện rõ nhất theo quy định tại Điều 6 Hiến pháp năm 1992 ( sửa đổi, bổ sung năm 2001): “ Quốc hội, hội đồng nhân dân và các cơ quan khác của Nhà nước đều tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ”. Cụ thể, vừa phải đảm bảo sự lãnh đạo tập trung trên cơ sở dân chủ; vừa đảm bảo mở rộng dân chủ dưới sự lãnh đạo tập trung.


Trong quản lý hành chính nhà nước, tập trung nhằm đảm bảo thâu tóm quyền lực nhà nước vào chủ thể quản lý để điều hành, chỉ đạo việc thực hiện chính sách và pháp luật một cách thống nhất. Dân chủ nhằm hướng tới việc mở rộng quyền cho các đối tượng quản lý với mục đích phát huy trí tuệ tập thể trong hoạt động quản lí, phát huy khả năng tiềm tàng của đối tượng quản lí trong quá trình thực hiện chính sách, pháp luật. Trong quản lí hành chính nhà nước, cần đảm bảo phối hợp một cách đồng bộ và chặt chẽ cả hai yếu tố này. Nếu chỉ lãnh đạo một cách tập trung mà không mở rộng dân chủ thì sẽ tạo điều kiện cho các hành vi lạm quyền, hách dịch, quan liêu, tham nhũng phát triển. nếu không có sự lãnh đạo tập trung thống nhất thì sẽ dẫn đến tình trạng tùy tiện, vô chính phủ.
Nguyên tắc xử phạt vi phạm hành chính - Bài tập cá nhân Luật Hành chính
Trong đời sống xã hội hiện nay, vi phạm hành chính là một loại vi phạm pháp luật xảy ra khá phổ biến và có xu thế ngày càng tăng lên. Tuy mức độ nguy hiểm thấp hơn so với tội phạm nhưng nó cũng gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại cho lợi ích của Nhà nước, tập thể, lợi ích chính đáng của cá nhân cũng như lợi ích chung của cả cộng đồng được pháp luật bảo vệ, và đó là một nguyên nhân dẫn đến tình trạng phạm tội nảy sinh trên các lĩnh vực của đời sống xã hội nếu như không được ngăn chặn và xử lý kịp thời. Vì thế mà từ trước đến nay, nhà nước ta đã ban hành khá nhiều văn bản pháp luật quy định về vi phạm hành chính và hướng dẫn cách xử lý các vi phạm hành chính đó.

Xử phạt hành chính là một biện pháp hiệu quả góp phần khá quan trọng vào việc xử lý các vi phạm hành chính. Để cho việc xử phạt được khách quan, chính xác, đúng người, đúng vi phạm và đúng pháp luật thì việc xử phạt hành chính đối với bất kì một vi phạm nào xảy ra cũng cần phải tuân thủ triệt để các nguyên tắc có tính bắt buộc do pháp luật quy định mà cụ thể đó là các nguyên tắc đã được quy định trong Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính.

Theo quy định tại Điều 3 Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính 2002, Pháp lệnh số: 31/2007/PL-UBTVQH11 ban hành ngày 08/3/2007 và Pháp lệnh số 04/2008/PL-UBTVQH12 ban hành ngày 02/4/2008 về việc sửa đổi một số điều của pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2002, thì việc xử phạt vi phạm hành chính phải tuân thủ các nguyên tắc :
20/05/2014
Tổng hợp tài liệu ôn thi Hành chính - Dân sự 1 - Hình sự 1 dành cho sinh viên năm nhất ĐH Luật HN
Lưu ý: Đây là tài liệu ôn thi được sưu tập và tổng hợp qua các năm, không phải tài liệu ôn thi chính thức do trường phát hành.

1. Luật Hành chính

- Tổng hợp đề thi vấn đáp Luật Hành chính - Trường ĐH Luật Hà Nội

Tài liệu này được các anh chị khóa trước đã thi và tổng hợp lại. Các bạn tham khảo để biết dạng đề thi và theo kinh nghiệm thì phần lớn các câu hỏi không thay đổi nhiều, chỉ đổi thứ tự hoặc xáo nhau để tạo thành các đề khác thôi.

***

- Câu hỏi và đáp án ôn tập Luật Hành chính (Phần 1)
- Câu hỏi và đáp án ôn tập Luật Hành chính (Phần 2)
- Câu hỏi và đáp án ôn tập Luật Hành chính (Phần 3)
- Câu hỏi và đáp án ôn tập Luật Hành chính (Phần 4)
- Câu hỏi và đáp án ôn tập Luật Hành chính (Phần 5)
- Câu hỏi và đáp án ôn tập Luật Hành chính (Phần 6)
- Câu hỏi và đáp án ôn tập Luật Hành chính (Phần 7)

Với các bạn cần download bộ đề cương này, hãy làm theo hướng dẫn download ở cuối bài này nhé!
06/05/2014
Bài tập nhóm Luật Hành chính - Năng lực chủ thể quan hệ pháp luật hành chính - 8 điểm
Đề tài:
Câu 4: Phân tích khái niệm năng lực chủ thể quan hệ pháp luật hành chính và chỉ rõ sự khác biệt giữa năng lực chủ thể của cá nhân với năng lực chủ thể của tổ chức.

A/ ĐẶT VẤN ĐỀ


Như mọi người đã biết, trong xã hội, luôn luôn tồn tại các mối quan hệ giữa các chủ thể - chính là các quan hệ xã hội. Tuy nhiên tùy thuộc vào tính chất, đặc điểm, tầm quan trọng của  các quan hệ này dẫn đến việc cần thiết phải có sự điều chỉnh của các lĩnh vực pháp luật khác nhau để tránh khỏi việc các quan hệ này sẽ phát triển tự nhiên dẫn đến lệch lạc. Trong các loại quan hệ pháp luật đó phải kể đến quan hệ pháp luật hành chính, với điều kiện chủ thể tham gia vào quan hệ pháp luật hành chính (các cơ quan, cán bộ - công chức, tổ chức, cá nhân) phải có năng lực chủ thể phù hợp với quan hệ pháp luật hành chính mà họ tham gia. Để làm rõ ý trên nhóm chúng em xin trình bày vấn đề: “Phân tích khái niệm năng lực chủ thể quan hệ pháp luật hành chính và chỉ rõ sự khác biệt giữa năng lực chủ thể của cá nhân với năng lực chủ thể của tổ chức”.
04/05/2014
Đề cương giới thiệu Luật Xử lý vi phạm hành chính 2013
Phân tích vai trò hoạt động giám sát của cơ quan quyền lực nhà nước đối với việc đảm bảo pháp chế trong quản lý hành chính nhà nước
ĐẶT VẤN ĐỀ

Pháp chế xã hội chủ nghĩa là một chế độ đặc biệt của đời sống chính trị, xã hội. Trong đó, tất cả các cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, nhân viên nhà nước, nhân viên các tổ chức xã hội và mọi công dân đều phải tôn trọng và thực hiện pháp luật một cách nghiêm chỉnh, triệt để và chính xác.

Pháp chế được bảo đảm thông qua đường lối chính trị của đảng cầm quyền, thông qua các biện pháp xã hội và đạo đức, thông qua chế độ kinh tế của xã hội và các yếu tố pháp lý. Một trong số các biện pháp pháp lý để bảo đảm pháp chế trong quản lý hành chính Nhà nước là hoạt động giám sát của cơ quan quyền lực nhà nước. Hoạt động này có tác dụng, vai trò thiết thực để xây dựng Nhà nước, xây dựng và hoàn thiện quyền công dân, quyền con người và công bằng xã hội.

Do vậy, để hiểu rõ về vấn đề này, em xin được chọn đề tài “Phân tích vai trò hoạt động giám sát của cơ quan quyền lực nhà nước đối với việc đảm bảo pháp chế trong quản lý hành chính nhà nước”. 
Bài tập học kỳ Hành chính - Phân tích vai trò của các cơ quan hành chính nhà nước đối với việc đảm bảo pháp chế trong quản lí hành chính nhà nước.
Bảo đảm cho pháp chế được củng cố, tăng cường và hoàn thiện là yêu cầu khách quan của quá trình xây dựng Nhà nước của dân, do dân và vì dân, đồng thời, cũng là yêu cầu của quá trình hoàn thiện con người các quyền của họ trong xã hội, đặc biệt là trong quá trình quản lí hành chính nhà nước. Vì đó, pháp chế trở thành một trong những nguyên tắc cơ bản của quản lí hành chính nhà nước. Nói đến pháp chế trong quản lí hành chính nhà nước là nhấn mạnh đến trật tự pháp luật nhằm bảo vệ và phát triển quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, củng cố và duy trì địa vị pháp lí hành chính của các cơ quan nhà nước và tổ chức xã hội.

Xuất phát từ tầm quan trọng đó của việc bảo đảm pháp chế trong quản lí hành chính nhà nước, trong phạm vi bài tập này, em xin lựa chọn đề bài Phân tích vai trò của các cơ quan hành chính nhà nước đối với việc đảm bảo pháp chế trong quản lí hành chính nhà nước.