Showing posts with label Quản lí thương mại. Show all posts
Showing posts with label Quản lí thương mại. Show all posts
27/06/2014
Các hoạt động điều tiết giá của Nhà nước - Bài tập nhóm môn Quản lí thương mại
Trong nền kinh tế thị trường, để đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng, nhà sản xuất cũng như góp phần ổn định thị trường, Nhà nước ta đã có những hoạt động điều tiết giá nhất định. Hiện nay, cơ sở pháp lý cho các hoạt động này là Pháp lệnh giá 2002. Tuy nhiên, vừa qua Luật Giá 2012 đã được Quốc hội thông qua và có hiệu lực từ ngày 1/1/2013. Do đó, sắp tới nội dung các hoạt động điều tiết giá của Nhà nước sẽ chịu sự điều chỉnh của Luật Giá 2012. Theo quy định tại Luật Giá thì các hoạt động điều tiết giá của Nhà nước bao gồm: bình ổn giá, định giá, hiệp thương giá và kiểm tra các yếu tố cấu thành giá.

1. Hiệp thương giá

Theo quy định tại Khoản 7 Điều 4 Luật giá năm 2012 thì hiệp thương giá là việc cơ quan nhà nước có thẩm quyền tổ chức và làm trung gian cho bên mua và bên bán thương lượng về mức giá mua, giá bán hàng hoá, dịch vụ thỏa mãn điều kiện hiệp thương giá theo đề nghị của một trong hai bên hoặc cả hai bên mua, bán hoặc khi có yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh). Hoạt động hiệp thương giá bao gồm những nội dung chủ yếu sau: