Showing posts with label Pháp luật bảo hiểm dân sự. Show all posts
Showing posts with label Pháp luật bảo hiểm dân sự. Show all posts
03/05/2014
Đề bài tập học kỳ môn Pháp luật bảo hiểm dân sự - K35 - Năm học 2013 - 2014
BÀI TẬP HỌC KỲ MÔN “Pháp luật bảo hiểm dân sự” KHÓA 35, NĂM HỌC 2013 – 2014

Sinh viên lựa chọn một trong các bài tập sau đây:

Mã bài tập - Nội dung yêu cầu
PLBH.K01 - Tìm hiểu một vụ tranh chấp về bảo hiểm dân sự do bên nhận bảo hiểm không trả tiền bảo hiểm. Qua đó, phân tích quan điểm của các bên trong tranh chấp và đưa ra nhận xét của mình về các quan điểm đó.
PLBH.K02 - Phân tích chủ thể của hợp đồng bảo hiểm dân sự và chủ thể của quan hệ nghĩa vụ về bảo hiểm.
PLBH.K03 - Phân tích và cho các ví dụ minh họa về đặc trưng của bảo hiểm
PLBH.K04 - Xây dựng các ví dụ tượng ứng và phân tích các yếu tố trong bảo hiểm dân sự
PLBH.K05 - Quyền lợi có thể được bảo hiểm
PLBH.K06 - Bằng qui định của pháp luật, nêu và chứng minh điểm khác nhau giữa bảo hiểm dân sự và bảo hiểm xã hội
PLBH.K07 - Tìm hiểu một hợp đồng bảo hiểm tài sản trong thực tế và xác định sự kiện bảo hiểm, điều khoản loại trừ của hợp đồng bảo hiểm đó.
PLBH.K08 - Xây dựng hoặc tìm hiểu một tình huống về yêu cầu bồi hoàn trong bảo hiểm dân sự và xác định nội dung của yêu cầu bồi hoàn.

Yêu cầu:
1. - Bài làm viết tay trên khổ giấy A4, tối đa không quá 10 trang;
2. - Mọi yêu cầu khác đối với bài tập học kỳ được xác định rõ trong đề cương môn học.
3. - Thời gian nộp bài tập: Tiết học cuối cùng của Tuần thứ 5