Showing posts with label Kỹ năng giải quyết tranh chấp thương mại. Show all posts
Showing posts with label Kỹ năng giải quyết tranh chấp thương mại. Show all posts
29/10/2015
Phân tích những kỹ năng cơ bản của hòa giải viên trong giải quyết tranh chấp thương mại
I. KỸ NĂNG NÓI CHUNG CỦA MỘT HÒA GIẢI VIÊN

1. Kỹ năng gặp gỡ đối tượng và nghe đối tượng trình bày

Khi tiếp đối tượng, hòa giải viên phải chú ý tỏ thái độ: Quan tâm và sẵn lòng giúp đỡ người khác; Tôn trọng đối tượng, không phán xét họ (ngắt lời, không lắng nghe, tư thế kênh kiệu, nói năng thiếu lễ độ...);Nhiệt tình trong công việc và chân thành, cởi mở để tạo sự tin cậy…

2. Kỹ năng yêu cầu các bên tranh chấp cung cấp các chứng cứ, tài liệu liên quan đến vụ việc