Showing posts with label Hợp đồng trong thương mại. Show all posts
Showing posts with label Hợp đồng trong thương mại. Show all posts
16/03/2015
Đề bài tập học kỳ Hợp đồng trong thương mại
Đề bài tập học kỳ Hợp đồng trong thương mại (Dùng cho các lớp học từ tháng 1 năm 2015)

HĐTM - HK - 1: Vấn đề áp dụng pháp luật đối với hợp đồng trong hoạt động thương mại.
HĐTM - HK - 2: Phòng tránh một số rủi ro pháp lý trong quá trình đàm phán và soạn thảo hợp đồng trong thương mại.
HĐTM - HK - 3: Một số kiến nghị hoàn thiện pháp luật về hợp đồng thành lập công ty.