Showing posts with label Kỹ năng thẩm định kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật. Show all posts
Showing posts with label Kỹ năng thẩm định kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật. Show all posts
25/02/2015
Thẩm định, thẩm tra tính hợp pháp của dự thảo văn bản quy phạm pháp luật - Bài tập Kỹ năng thẩm định kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật,
Thẩm định, thẩm tra tính hợp pháp của dự thảo văn bản quy pháp luật.

a. Khái niệm:

Thẩm định, thẩm tra tính hợp pháp của dự thảo văn bản quy phạm pháp luật là việc xem xét, đưa ra ý kiến đánh giá về sự phù hợp giữa quy định của dự thảo văn bản với quy định của các VBQPPL có hiệu lực pháp lý cao hơn.

b. Tiêu chí nhận diện về tính hợp pháp của dự thảo VBQPPL.
Thẩm định, thẩm tra tính hợp hiến của dự thảo văn bản quy phạm pháp luật - Bài tập Kỹ năng thẩm định kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật,
1. Thẩm định, thẩm tra tính hợp hiến của dự thảo văn bản quy phạm pháp luật.

a. Khái niệm: 

Thẩm định, thẩm tra tính hợp hiến của dựa thảo văn bản quy phạm pháp luật là việc xem xét, đưa ra ý kiến đánh giá về sự phù hợp của dự thảo văn bản với Hiến pháp.