Showing posts with label Chính sách và Pháp luật Kinh tế đối ngoại của Việt Nam. Show all posts
Showing posts with label Chính sách và Pháp luật Kinh tế đối ngoại của Việt Nam. Show all posts
01/02/2015
Những thay đổi cơ bản của pháp luật Việt Nam trong lĩnh vực dịch vụ bảo hiểm sau khi gia nhập WTO - Bài tập học kỳ Chính sách và Pháp luật Kinh tế đối ngoại của Việt Nam
Sau khi gia nhập WTO, Việt Nam đã thực hiện các cam kết trong lĩnh vực kinh doanh Bảo hiểm nhằm phù hợp với các thông lệ quốc tế. Vậy việc mở cửa hội nhập thị trườngbảo hiểm và tự do hóa thương mại trong lĩnh vực dịch vụ bảo hiểm theo chuẩn mực quốc tế có gây biến động cho thị trường bảo hiểm Việt Nam; ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp bảo hiểm cũng như quyền và lợi ích chính đáng của người tham gia bảo hiểm hay không, nhất là khibảo hiểm là một trong những dịch vụ tài chính nhạy cảm cao? Trong khuôn khổ bài viết, em sẽ phân tích và bình luận về những thay đổi cơ bản của pháp luật Việt Nam trong lĩnh vực bảo hiểm khi gia nhập WTO nhằm góp phần giải quyết những vấn đề nêu trên.

II. NỘI DUNG

1. Khái quát chung về pháp luật Việt Nam trong lĩnh vực dịch vụ bảo hiểm trước khi gia nhập WTO