Showing posts with label Pháp luật liên minh châu Âu. Show all posts
Showing posts with label Pháp luật liên minh châu Âu. Show all posts
18/08/2015
So sánh phạm vi, mức độ và cách thức thực hiện sự tự do di chuyển hàng hóa trong Liên minh châu Âu với tự do hóa thương mại hàng hóa trong ASEAN
Bài tập học kỳ Pháp luật liên minh châu Âu - 8 điểm.

ĐẶT VẤN ĐỀ.

Toàn cầu hóa đang là xu thế của nền kinh tế thế giới, kéo theo đó để hợp tác thương mại phát triển, thì tự do hóa thương mại dần trở thành hướng đi của các quốc gia. Không nằm ngoài quy luật đó, ASEAN và EU cũng tiến hành tự do hóa thương mại là một trong những trị cột quan trọng của mình. Trong phạm vi bài viết này em xin tìm hiểu vấn đề này thông qua việc “So sánh phạm vi, mức độ và cách thức thực hiện sự tự do di chuyển hàng hóa trong  Liên minh châu Âu với tự do hóa thương mại hàng hóa trong ASEAN”