Showing posts with label Luật Tài chính doanh nghiệp. Show all posts
Showing posts with label Luật Tài chính doanh nghiệp. Show all posts
25/06/2014
So sánh nghĩa vụ công khai tài chính của các loại hình doanh nghiệp được quy định trong Luật doanh nghiệp năm 2005
Trong điều kiện phát triển nền kinh tế thị trường, sự minh bạch về tài chính có vai trò và ý nghĩa quan trọng trong việc cung cấp thông tin đối với nhà đầu tư, các tổ chức quản lý, điều hành thị trường, là điều kiện thúc đẩy thị trường chứng khoán cũng như nền kinh tế phát triển hiệu quả và lành mạnh. Trên cơ sở các quy định của pháp luật hiện hành, sau đây là bài làm của em về nội dung: “ So sánh nghĩa vụ công khai tài chính của các loại hình doanh nghiệp được quy định trong Luật doanh nghiệp năm 2005”

NỘI DUNG.

I. Khái quát chung về công khai tài chính doanh nghiệp.

1. Công khai tài chính.


Công khai tài chính doanh nghiệp là việc doanh nghiệp đó công bố các thông tin về tình hình vốn, tài sản; hiệu quả sử dụng vốn, tình hình nộp thuế của doanh nghiệp đối với nhà nước; thông tin về tình hình nợ lương; tình hình doanh thu và chi phí thu nhập của doanh nghiệp......
Công khai tài chính của doanh nghiệp niêm yết với hoạt động của thị trường chứng khoán - Bài tập nhóm Tài chính doanh nghiệp
Ở Việt Nam thị trường chứng khoán còn khá non trẻ, những qui định của pháp luật liên quan đến vấn đề công khai tài chính của doanh nghiệp niêm yết có vai trò rất lớn đến việc cung cấp thông tin về tình hình tài chính của doanh nghiệp cho chủ sở hữu doanh nghiệp, chủ đầu tư, tổ chức quản lí thị trường chứng khoán… Để đi sâu tim f hiểu vần đề này Nhóm 1 đã chọ đề tài: “ Vấn đề công khai tài chính của doanh nghiệp niêm yết với hoạt động của thị trường chứng khoán”.

GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ.

I. Khái quát chung về công khai tài chính doanh nghiệp.

1. Công khai tài chính doanh nghiệp.

Công khai tài chính doanh nghiệp là việc doanh nghiệp đó công bố các thông tin về tình hình vốn, tài sản; hiệu quả sử dụng vốn, tình hình nộp thuế của doanh nghiệp đối với nhà nước; thông tin về tình hình nợ lương; tình hình doanh thu và chi phí thu nhập của odanh nghiệp......
Quá trình hình thành vốn sở hữu chủ giữa các loại hình doanh nghiệp - Bài tập nhóm Tài chính doanh nghiệp
Mỗi doanh nghiệp khi đi vào hoạt động sản xuất, kinh doanh đều phải có vốn sở hữu chủ và số vốn này không ngừng thay đối trong quá trình doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh. Nguồn vốn sở hữu chủ này được hình thành từ các nguồn vốn như vốn điều lệ, lợi nhuận không chia, vốn tích lũy, quĩ doanh nghiệp và tài sản khác. Tuy nhiên, giữa các loại hình doanh nghiệp thì quá trình hình thành vốn sở hữu chủ có giống nhau hay có sự riêng biệt gì không thì đó là điều đáng quan tâm. Và đó là lí do Nhóm 01 lựa chọn đề: “ Phân tích quá trình hình thành vốn sở hữu chủ giữa các loại hình doanh nghiệp”.

NỘI DUNG

I.Khái quát chung về vốn chủ sở hữu

1.Khái niệm vốn chủ sở hữu.

Doanh nghiệp là một tổ chức kinh doanh nhằm mục đích sinh lời được pháp luật thừa nhận. Trong quá trình kinh doanh của mình doanh nghiệp luôn chú trọng tới vốn của mình bởi vốn có vai trò quan trọng trong việc duy trì và phát triển doanh nghiệp. Vốn của doanh nghiệp được hiểu là biểu hiện của tiền, vật tư, tài sản được đầu tư quá trình sản xuất để thu lại lợi nhuận. Chính vì vậy vốn là một loại hàng hóa đặc biệt. Đối với tiền, nó chỉ được trở thành vốn khi đáp ứng các điều kiện sau đây: