Showing posts with label Tạp chí khoa học pháp lý. Show all posts
Showing posts with label Tạp chí khoa học pháp lý. Show all posts
27/07/2014
Quyền và nghĩa vụ của công dân trong quy hoạch xây dựng đô thị
PHAN TRUNG HIỀN
ThS. Trưởng Bộ môn Hành chính, Khoa Luật trường ĐH Cần Thơ

ĐĂNG TRÊN TẠP CHÍ KHPL SỐ 1/2003

Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam khẳng định: “Nhà nước CHXHCN Việt Nam là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân” (Điều 2 Hiến pháp) và “Nhân dân có quyền và nghĩa vụ tham gia vào việc quản lý nhà nước, quản lý xã hội (Điều 53 Hiến pháp). Đối với công dân đô thị, ngoài những quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, họ còn có những quyền và nghĩa vụ riêng do những đặc trưng của cuộc sống đô thị đặt ra, trong đó có các quyền và nghĩa vụ liên quan đến quy hoạch đô thị. Ngoài công dân đô thị Việt Nam, còn một số đối tượng khác cũng cần phải có những quyền và nghĩa vụ trong lĩnh vực này, đó là người nước ngoài được phép thuê đất ở Việt Nam, đồng bào Việt kiều được phép nhận chuyển quyền sử dụng đất. Tập hợp các đối tượng này là những chủ thể được pháp luật bảo vệ trong quy hoạch xây dựng đô thị. Như vậy, quyền và nghĩa vụ của công dân trong quy hoạch xây dựng đô thị là tập hợp tất cả các quyền và nghĩa vụ của công dân được quy định trong Hiến pháp và pháp luật được áp dụng trong lĩnh vực quy hoạch xây dựng đô thị, thể hiện các quyền và lợi ích hợp pháp của công dân nhằm tạo diều kiện thuận lợi cho quy hoạch xây dựng được thực hiện và đáp ứng nhu cầu của nhà nước và công dân đô thị.
17/06/2014
Khủng bố hàng không quốc tế là một loại hình của khủng bố quốc tế
Ngày 13/9/1974 tại La Haye ( Hà Lan) đã xảy ra một sự kiện làm đau đầu các nhà chức trách: Ba người Nhật có vũ trang đã tấn công cơ quan đại diện ngoại giao của Pháp tại La Haye và bắt giữ một số người làm con tin tại cơ quan đại diện này. Chúng yêu cầu Chính phủ phải thả tù nhân và nộp tiền chuộc con tin. Nhà cầm quyền không những phải thỏa mãn các yêu sách của bọn khủng bố (thả tù nhân và nộp tiền chuộc) mà còn phải cung cấp cho bọn chúng tàu bay cùng phi hành đoàn, sau đó chúng hạ lệnh bay sang Siri.

Ở ví dụ trên, có thể tính đến tính chất “phụ” của hành vi phạm tội – hành vi chiếm đoạt bất hợp pháp tàu bay, bên cạnh tính chất chủ yếu của hành vi là nhằm thả tù nhân và đòi tiền chuộc. Ở đây chúng ta thấy tổng thể các hành vi khác nhau đã hoàn thành và các hành vi này đã vượt ra ngoài giới hạn “truyền thống” của hiện tượng “bắt cóc tàu bay”. Từ đây, trong khoa học luật quốc tế, khái niệm “khủng bố hàng không quốc tế” đã được chú ý làm rõ.


Thuật ngữ “khủng bố hàng không quốc tế” được sử dụng dùng để xác định tổng thể các hành vi khủng bố quốc tế được thực hiện nhằm chống lại và đe dọa an ninh của các hoạt động hàng không dân dụng quốc tế. Thuật ngữ này bao gồm nhiều hành vi khác nhau, trong đó nổi bật nhất là hành vi bắt cóc hoặc cưỡng bức tàu bay mà thường được gọi bằng thuật ngữ pháp lý chung là “hành vi chiếm đoạt bất hợp pháp tàu bay”.