Showing posts with label Khoa Luật ĐH Vinh. Show all posts
Showing posts with label Khoa Luật ĐH Vinh. Show all posts
21/08/2014
Đề thi kết thúc học phần môn Phương pháp nghiên cứu khoa học chuyên ngành Luật - Khoa Luật ĐH Vinh
Dùng cho lớp: Tín chỉ
Thời gian làm bài: 90 phút

Đề số: 12 – II – 01  01

Câu 1 (5 điểm): Làm rõ mối quan hệ giữa loại hình nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu.

Câu 2 (3 điểm): Làm rõ chức năng dự báo của khoa học.

Câu 3 (2 điểm): Làm rõ khái niệm phương pháp chuyên gia.
Đề thi kết thúc học phần môn Luật Tố tụng Dân sự - Khoa luật Trường ĐH Vinh
Dùng cho lớp: 50 Tín chỉ
Thời gian làm bài: 120 phút

Đề số: 12-1-1  01

Câu 1 (5 điểm): Những khẳng định sau đúng hay sai? Tại sao?

1. Không phải mọi tranh chấp giữa các thành viên công ty, giữa thành viên công ty với công ty với nhau đều thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án theo thủ tục tố tụng dân sự. 

2. Trong mọi trường hợp, nếu tranh chấp không liên quan đến bất động sản đều thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nơi bị đơn cư trú, làm việc.

3. Người đại diện của đương sự có quyền kháng cáo thay cho đương sự.

4. Đương sự đã thành niên thì tự mình tham gia tố tụng dân sự tại Tòa án.


5. Việc tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự do Thẩm phán được phân công giải quyết vụ án dân sự quyết định.