Showing posts with label Logic học đại cương. Show all posts
Showing posts with label Logic học đại cương. Show all posts
29/01/2015
Đề cương ôn tập Logic học đại cương
ĐỀ CƯƠNG LOGIC HỌC

Câu hỏi 1: Thế nào là khái niệm ? Phân tích kết cấu lôgic của khái niệm và mốiquan hệ giữa nội hàm và ngoại diên ? Cho ví dụ ? Ý nghĩa của vấn đề này ?

Trả lời :

* Khái niệm : Là hình thức của tư duy trong đó phản ánh các dấu hiệu cơ bản khác biệt của một sự vật đơn nhất hay lớp các sự vật đồng nhất.