Showing posts with label Nghiên cứu khoa học. Show all posts
Showing posts with label Nghiên cứu khoa học. Show all posts
16/01/2015
Danh mục đề tài nghiên cứu khoa học cho sinh viên ĐH Luật Hà Nội năm 2015 - Khoa Dân sự
Tổ bộ môn Luật Dân sự.

1. Vấn đề áp dụng tập quán trong giải quyết các tranh chấp dân sự.

2. Vật quyền trong tư pháp La Mã và vật quyền trong pháp luật Dân sự Việt Nam.

3. Địa dịch công và địa dịch tư - Những vấn đề lý luận và thực tiễn.

4. Vấn đề công nhận tài sản mới.


5. Các hơp đồng dân sự không thông dụng.