06/04/2014
Đề bài tập học kỳ Luật Dân sự module 1 - K37 - Kì 2 năm học 2013 - 2014
STT
MÃ ĐỀ
NỘI DUNG
1
DS1HK01
Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc áp dụng tập quán, quy định tương tự của pháp luật
2
DS1HK02
Quyền nhân thân và phương hướng hoàn thiện pháp luật về quyền nhân thân
3
DS1HK03
Bảo vệ quyền lợi của người thứ ba ngay tình khi giao dịch dân sự vô hiệu  
4
DS1HK04
Giao dịch dân sự vô hiệu do không tuân thủ quy định về hình thức
5
DS1HK05
Giao dịch dân sự được xác lập do giả tạo
6
DS1HK06
Quyền của cá nhân đối với hình ảnh 
7
DS1HK07
Tài sản và hoàn thiện quy định của pháp luật về tài sản
8
DS1HK08
Kiện đòi lại tài sản theo quy định của Bộ luật Dân sự
9
DS1HK09
Một số bất cập trong các quy định của Bộ luật Dân sự về tuyên bố mất tích, tuyên bố chết
10
DS1HK10
Di sản dùng vào việc thờ cúng
11
DS1HK11
Di chúc chung của vợ, chồng
12
DS1HK12
Hoàn thiện pháp luật về người không được quyền hưởng di sản
13
DS1HK13
Thời hiệu khởi kiện về quyền thừa kế
14
DS1HK14
Thừa kế thế vị và hoàn thiện quy định của Bộ luật Dân sự về thừa kế thế vị
15
DS1HK15
Thực tiễn giải quyết tranh chấp về thừa kế theo di chúc

Tài liệu tham khảo:

Đề 1:
Tập quán và việc thực hiện nguyên tắc áp dụng tập quán trong Bộ luật Dân sự 2005
Bài tập học kỳ Luật Dân sự 1 - Nguyên nhân, điều kiện áp dụng tập quán pháp

Đề 2:
Bài tập học kỳ Dân sự 1 - Hoàn thiện các quy định trong bộ luật dân sự về quyền nhân thân
Bài tập học kỳ Dân sự 1 - “Quyền nhân thân theo quy định trong Bộ luật dân sự - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn” (8 điểm)

Đề 3:
Bài tập nhóm Dân sự 1 - 3 vụ án có thật liên quan đến việc bảo vệ quyền lợi của người thứ ba ngay tình khi giao dịch dân sự vô hiệu
Bảo vệ quyền lợi của người thứ ba ngay tình khi chủ sở hữu kiện đòi lại tài sản

Đề 4:
Bài tập nhóm Dân sự 1 - 3 vụ việc liên quan đến giao dịch dân sự vô hiệu do không tuân thủ quy định về hình thức

Đề 5:
Bài tập nhóm Dân sự 1 - 2 vụ việc giao dịch dân sự vô hiệu do giả tạo

Đề 6:
Bài tập nhóm Luật Dân sự 1 - Hành vi xâm phạm quyền của cá nhân về hình ảnh trong lĩnh vực báo chí

Đề 7:
Những bất cập về khái niệm tài sản, phân loại tài sản của Bộ luật Dân sự 2005 và định hướng cải cách

Đề 8:
Bảo vệ quyền lợi của người thứ ba ngay tình khi chủ sở hữu kiện đòi lại tài sản
Kiện đòi lại tài sản là động sản không phải đăng ký quyền sở hữu từ người chiếm hữu ngay tình
Qui định kiện đòi tài sản theo pháp luật việt nam và của một số nước trên thế giới

Đề 9:
-

Đề 10:
-

Đề 11:
-

Đề 12:
Người không được quyền hưởng di sản - lý luận và thực tiễn
Một số vấn đề về người không được quyền hưởng di sản theo qui định tại khoản 1 Điều 643 Bộ luật dân sự

Đề 13:
Thời hiệu khởi kiện về tranh chấp di sản thừa kế
Rắc rối thời hiệu khởi kiện về thừa kế
Thời hiệu khởi kiện - điểm yếu của Luật Dân sự hiện hành?
Một số quy định về thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự và những vướng mắc trong thực tiễn áp dụng

Đề 14:
-

Đề 15:
Hoàn thiện chế định thừa kế trong Bộ luật Dân sự

No comments:

Post a Comment