12/05/2014
Đáp án 69 câu hỏi ôn thi Luật Đất đai - Phần 3
Tổng hợp Bài tập Luật Đất đai có đáp án

Câu 21: Việc quy hoạch khung giá cho từng loại đất của NN nhằm mục đích gì? anh, chị có bình luận gì về khung  giá đất đai?

a. Quyết định này là sai vì theo quy định tại điều 37 - luật đất đai 2003 thì chỉ có UBND tỉnh mới có thẩm quyền cho tổ chức thuê đất để dựng cơ sở phục vụ cho việc sản xuất, KD.

b. Quyết định này là sai vì theo quy định  tại điều 37 - luật đất đai 2003 thì chỉ có UBND cấp tỉnh  mưói có thẩm quyền cho tổ chức thuê đất.

c. Quyết định này là đúng (theo quy định tại điều 37 - luật đất đai 2003).

d. Quyết định này là sai vì theo quy định mà điều 37 -  Luật đất đai 2003 thì chỉ có UBND tỉnh mới có thẩm quyền cho tổ chức nước ngoàicó chức năng ngoại giao thuê đất để xây dựng sở làm việc.

Câu 22: Thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai được qui định trong Luật đất đai năm 2003 như thế nào? anh chị có nhận xét gì về việc giải quyết các tranh chấp đất đai hiện nay?

+ Điều 136 -Luật đất đai 2003 qui định.

Tranh chấp đất đai đã được hồ giải tại UBND xã, phường, thị trấn mà một bên hoặc các bên đương sự không nhất trí thì được giải quyết như sau:

Tranh chấp về quyền sử dụng đất mà đương sự có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc trong các loại giấy tờ quy định tại các khoản 1, 2 và 5 điều 50 của  Luật này và tranh chấp tài sản gắn liền với đất thì do Toà án nhân dân giải quyết.

2. Tranh chấp về quyền sử dụng đất mà đương sự  không có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc không có một trong các loại giấy tờ quy định  tại các khoản 1, 2 và 5 điều 50 của luật này được giải quýet như sau:

a. Trường hợp chủ tịch UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh giải quyết lần đầu mà một bên hoặc các bên đương sự không đồng ý với quyết định giải quyết thì  có quyền khiếu nại đến chủ tịch UBND tỉnh, thành phố thuộc TW là quyết định giải quyết mỗi vùng.

b. Trường hợp Chủ tịch UBND tỉnh, TP  trực thuôc TW giảiquyết lần đầu mà một bên hoặc có bên đương sự không đồng ý với quyết định giải quyết thì có quyền khiếu nại đồng bộ trưởng bộ tài nguyên và môi trường, QĐ mà Bộ trưởng Bộ tàinguyên và môi trường là quyết định giải quyết cuối cùng.

- Điều 37 - luật đất đai 2003 quy định:

1. Tranh chấp đất đai liên quan đến địa giới giữa các đơn vị hành chính do UBND của các đơn vị  đó cùng phối hợp giải quyết. Trường hợp không đạt được sự nhất trí hoặc việc giải quyết làm thay đổi địa giới hành chính thì thẩm quyền giải quyết đựoc quy định như sau:

a. Trường hợp tranh  chấp liên quan đến địa giới của đơn vị hành chính tỉnh, TP trực thuộc trung ương thì do QH quyết định.

b. Trường hợp tranh chấp có liên quan đến địa giới của đơn vị hành chính quận, huyện, thị xã, TP thuộc tỉnh, xã, phường, thị trấn do CP quyết định.

2. Bộ TN và MT, cơ quan quản lý đất đai  mà tỉnh, TP trực thuộc TW, huyện, quận, thị xã, TP thuộc tỉnh có trách nhiệm cung cấp các tài liệu cần thiết và phối hợp với cơ quan NN có thẩm quyền để giải quyết các tranh chấp đất đai có liên quan địa giới hành chính.

+ Thực tiễn giải quyết tranh chấp đát đai hiện nay còn có nhiều bất cập, hạn chế. Nhiều tranh chấp đát đã không được giải quyết một cách thoả đáng và hầu hết các cơ quan NN có thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai đều lúng túng, khó khăn khi giải quyết các tranh chấp phức tạp. Điều này do trình độ năng lực chuyên môn về quản lý đất đai của cán bộ, công chức trong cơ quan quản lý NN về đát đai còn yếu, và thiếu. Đồng thời, PL về đất đai của nước ta còn chung chung, khó hiểu nên khó áp dụng trong thực tế đời sống.

Câu 23: Gia đình ông D hiện đang sinh sống tại tỉnh 11 năm 1990, gia đình ông khai hoang được 5ha đất hoang hoá và đưa vào sản xuất nông nghiệp. Tháng 8 năm 2004, UBND tỉnh H ra quyết định thu hồi, sau đó giao cho bộ quốc phòng xâydựng nhà ở cho cán bộ quân đội, nhưng không đền bù mà chỉ được hỗ trợ công khai phá là 25.000đ/m2 với ký do đát khai hoang trên sử dụng không hợp pháp?

Hãy phân tích sự việc trên và nêu rõ hướng giải quyết?

Việc UBND tỉnh H ra quyết định thu hồi 5ha do gia đình ông  khai hoang cho thấy sự yếu kém trong công tác quản lý đất dai của UBND tỉnh H, luật đất đai 2003 không có quy định về khai hoang, phục hóa. Do đó việc gia đình sản xuất NN là trường hợp sử dụng đất bất hợp pháp vì vậy việc UBND tỉnh H  ra  quyết định thu hồi, sau đó giao cho Bộ quốc phòng XD nhà ở cho cán bộ quân đội, nhưng không đền bù mà chỉ hỗ trợ công khai phá là 25.000đ/m2 là hoàn toàn đúng.

Câu 24: Hãy phân tích công cụ tài chính  trong hoạt động quản lý NN về đát đai? theo anh, chị trong điều kiện hiện nay NN ta nên sử dụng công cụ nào để quản lý đất đai cho hiệu quả nhất? 

+ Sử dụng công cụ tài chính trong QLNN về đất đai là việcu NN sử dụng phối hợp các lợi ích KTế từ các mối quan hệ KT gắn với đất đai được tác động đến các chủ thể SD đất để đạt được mục đích quản lý tài chính là công cụ quản lý quan trọng họ cho phép thực hiện quyền bình đẳng giữa các đối tượng sử dụng đất, kết hợp hài hồ các lợi ích kinh tế.

Các công cụ TC chủ yếu được sử dụng  trong QL đất đai hiện nay bao gồm:

* Thuế: Là công cụ tài chính được sử dụng rộng rãi trong công tác quản lý NN đất đai. Theo luật đất đai hiện hành NN sử dụng các loại thuế sau:

+ Thuế sử dụng đất NNghiệp.

+Thuế chuyển quyền sử dụng đất.

+ Thuế nhà đất.

* Lệ phí địa chính: là khoản người sử dụng đất phải nộp khi được cơ quan NN phục vụ các công việc về địa chính (dịch vụ hành chính công trong lĩnh vực đát đai), đó là khi được cấp giấy chứng nhận quyền SD đất, trích lục hồ sơ địa chính,  chứng nhận biến động về đất đai.

* Giá quyền sử dụng đất: đất có giá trị nghĩa là nhà nước đã thừa nhận đất đai là hàng hoá được phép lưu thông trên thị trường, giá đất là cơ sở để tính các loại thuế, lệ phí, phí và thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất... chính phủ đã quy định khung giá cụ thể phù hợp với tình hình thực tế đối với các loại đất đai địa phương mình. Tuy nhiên, trong các quy định về cách tính giá các loại đất hiện nay còn có những điểm chưa phù hợp với thực tế. thường các loại thấp hơn giá trị thị trường rất nhiều làm giảm hiệu lực của công cụ giá cả và PS nhiều tiêu cực, NN cần phải sớm bổ sung hoàn thiện các quy định về thuế, lệ phí, và giá đất, để bảo đảm cơ sở khoa học vững chắc cho việc SD.

Câu 25: Thị trường bất động sản là gì? những loại đất nàoa được tham gia thị trường bất động sản? anh, chị có nhận xét gì về  thị trường BĐS  ở nước ta hiện nay?

+ Theo quy định của Bộ luật dân sự BĐS là những tài sản không chờ đợi được bao gồm: đất đai, nhà ở, các công trình  gắn liền với đát và các tài sản là thị trường trong đó có mối quan hệ giữa các bên giao dịch khi chuyển nhượng, chuyển đổi, cho thuê, cho thuê lại, cầm cố, thế chấp... các quan hệ trong thị trường BĐS là quan hệ thương lượng, bình đẳng dưới hình thức hợp đồng trên cơ sở các quy định mà pháp luật dân sự. Tuy nhiên, quyền SD đất là một loại hàng hoá đặc biệt cần sự quản lý của NN. NN quy định cụ thể những loại đất được tham gia thị trường BĐS gồm:

- Đất nông nghiệp được NN giao cho hộ gia đình, cá nhân...

- Đất NN do hộ gia đình đang sử dụng ổn định vào mục đích NN đx d được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất.

- Đất NN được Nhà nước giao có thu tiền cho tổ chức KT, người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

- Đất NN mà Nhà nước cho thuê mà đã trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê.

- Đất ở.

- Đất phi NN, đất sử dụng vào mục đích công cộng có mục đích kinh doanh do NNước giao có thu tiền có Nhà nước cho thuê đã trả tiền một lần cho cả thời gian thuê và các loại đất khác mà người sử dụng đựoc phép chuyển quyền.

* Hiện nay thị trường BĐS ở nước ta vẫn là thị trường phi chính quy. Việc  mua bán trao đổi đất đai, nhà ở chủ yếu diễn ra  dưới các hình thức viết trao tay mà không có xác nhận của chính quyền sở tại ở cả thành thị và nông thôn và cả ở những nơi quy hoạch, đang ở quy hoạch và còn chưa quy hoạch. Việc chậm cấp giấy chứng nhận quyền SD đát làm cho các chủ sử dụng đất không có điều kiện pháp lý để tham gia giao dịch chuyển quyền sử dụng đất. Do đó hình thức chuyển nhượng này đẩy những yếu tố rủi ro mà NN không thể kiểm soát nổi, dẫn tới tình trạng đang phát triển tự phát, giao dịch ngầm,  phi chính quy về BĐS, phát triển theo hướng dẫn và thiếu lành mạnh gây thất thu lớn cho ngân sách NN, đồng thời phát sinh  nhiều tranh chấp dẫn tới khiếu kiện, nhất là khiếu kiện trong việc bồi thường thiệt hại khi NN thu hồi đất. Trong quá trình vận động để đạt được những kết quả hữu hiệu mà các chủ thể tham gia hoạt động thì chúng ta lại thiếu một yếu tố hết sức cơ bản là vấn đề thông tin thị trường BĐS như: thông tin về quy hoạch về giao đất, thu hồi đất. Những thông tin sai lệch về quy hoạch về kế hoạch, vì sự thay đổi chính sách của NN đã làm cho các quan hệ  cung cầu, biến động mạnh tạo ra các "cơn sốt" về đất trong đó có cả những "cơn sốt ảo" về đất.

Câu 26: Năm 1979 gia đình ông A được cơ quan B phân cho một gian nhà cấp bốn diện tích 40m2. Năm 1996, cơ quan B tiến thành  thanh lý nhà và đất cho các hộ gia đình đang ở, ông A đã trả toàn bộ tiền thanh lý cho cơ quan B. Tháng 8 năm 2004, UBND thành phố H (đô thị đặc biệt)  tiến hành giải toả khu nhà ông A đang ở, đồng thời lên phương án đền bù cho mỗi m2 đất ở đó có  giấy tờ  hợp lệ là 13.000.000đ, trong khi đó giá chuyển nhượng trên thị trường ở vị trí nhà ông A tại thời điểm cú quyết định thu hồi đất và đền bù là 50.000.000đ trên một m2, ông A và một số gia đình không đồng ý với mức đền bù trên.

Theo anh, chị giá đền bù như vậy đã thoả đáng chưa? ý kiến của anh, chị như thế nào về việc đền bù giải phóng mặt bằng hiện nay?

Ông A phải làm gì để bảo vệ quyền lợi của mình?

+ Điều 105 - Luật đất đai 2003 quy định

Người sử dụng đất có các quyền chung sau đây"

1. Được cấp giấy CNQSDĐ
2. Hưởng thành quả lao động, kết quả đầu tư trên đất.
3. Hưởng các lợi ích do công trình của nhà nước về bảo vệ cải tạo đất nông nghiệp.
4. ĐượcNhà nước hướng dẫn và giúp đỡ trong việc cải tạo, bồi bổ đất nông nghiệp.
5. Được NN bảo hộ khi người khác xâm phạm đến quyền sử dụng đất hợp pháp của mình.
6. Khiếu nại, tố cáo, khởi kiện về những hành vi, vi phạm quyền sử dụng đất hợp pháp của mình và những hành vi khác vi phạm pháp luật về đất đai.

- Điều 107 - Luật đất đai 2003 quy định

Người sử dụng đất có các nghĩa vụ chung sau đây:

1. Sử dụng đất đúng mục đích, đúng ranh giới đất thửa và chiều cao trên không, bảo vệ các công trình công cộng trong bóng đất và tuân theo các quy định khác của PL.
2. Đăng ký quyền sử dụng đất, làm đầy đủ thủ tục khi chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế tặng cho quyền sử dụng đất, thế chấp, bảo lãnh, góp vốn bằng quyền sử dụng  đất theo quy định của pháp luật.
3. Thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của páp luật
4. Thực hiện các biện pháp bảo vệ đất.
5. Tuân theo các quy định về bảo vệ môi trường không làm tổn hại đến lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất có liên quan.
6. Tuân theo các quy định của pháp luật về việc tìm thấy vật trong lòng đất.
7. Giao lại đất khi NN cú quyết định thu hồi đất hoặc khi hết thời hạn sử dụng đất.

+ Trong thực tế việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất còn nhiều vấn đề cần nghiên cứu xem xét. Người sử dụng đất nhiều khi còn chưa sử dụng hết quyền năng của mình. Ví dụ như: quyền chuyển đổi đất nông nghiệp. Các hộ nông nghiệp ít khi quan tâm đến việc chuyển đổi để đầu tư sản xuất trên quy mô lớn. Ngoài ra còn có tình trạng người sử dụng đất thực hiện các quyền của mình không trình tự thủ tục quy định (VD: chuyển nhượng ngầm quyền SDĐ...) người sử dụng đất vẫn còn có sự vi phạm về nghĩa vụ. Tình trạng lấn chiếm đất "nhảy dù" xuống các diện tích chưa sử dụng khá phổ biến. Người sử dụng đất do nguyên nhân khác mà chưa thực hiện tốt các biện pháp bảo vệ đất, chậm trễ trong việc giao lại đát khi bị tịch thu.

Câu 27: Người SD đất phải thực hiện những nghĩa vụ tài chính đôí với NN? mục đích của qui định về nghĩa vụ tài chính là gì?

+ người SD đất phải thực hiện các nghĩa vụ tài chính đối với NN gồm:

- Tiền SD đất khi được NN giao đất.

- Tiền SD đất khi chuyển mục đích sử dụng đất.

- Lệ phí địa chính khi được cấp giấy chứng nhận QSDĐ, trích lục hồ sơ chính...

- Thuế 

+ Thuế sử dụng đất Nông nghiệp

+ Thuế chuyển quyền sử dụng đất.

+ Thuế SD đất

-  Mục đích của việc quy định nghĩa vụ tài chính:

+ Sử dụng làm công cụ tài chính phục vụ QLNN về đất đai.

+Tác động vào ý thức người SD đất để họ SD tiết kiệm có hiệu quả.

+Thực hiện quyền bình đẳng giữa các đối tượng SD đất kết hợp hài hồ các lợi ích.

+ Tạo ra nguồn thu cho ngân sách phục vụ cho phúc lơị XH.

Câu 28: Chủ tịch UBND tỉnh H uỷ quyền cho chủ tịch UBND huyện K ký kết quyết định cho 19ha đất nông nghiệp cho trường trung học NN để XD khu nghiên cứu thí nghiệm về nông nghiệp, đồng thời thu của trường 300 triệu đồng tiền giao đất. Sau khi được giao đất, trường trung học nông nghiệp tự ý san lấp 2 ha đất nông nghiệp để cấp cho cán bộ, nhân viên nhà trường làm nhà ở.

Anh, chị hãy phân tích sự việc trên?

Khoản 1 - điều 37 (luật đất đai 2003) quy định "UBND tỉnh, TP trực thuộc TW quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với tổ chức...". Như vậy  việc chủ tịch UBND tỉnh H uỷ quyền cho chủ tịch UBND huyện K ký quyết định giao đất là trái pháp luật. Mặt khác, việc UBND huyện K thu 300 triệu đồng tiền giao đất trong là hành động trái pháp luật vì theo khoản 2 - điều 33 (Luật ĐĐ 2003) quy định: "Nhà nước không thu tiền sử dụng đất giao đất trong trường hợp tổ chức sử dụng đất vào mục đích nghiên cứu, thí nghiệm, thực nghiệm về nông nghiệp, lâm nghiệpu nuôi trồng thủy sản, làm muối". Việc trường THNN tự ý san lấp 2 ha đất NN để cấp cho cán bộ, nhân viên nhà trường làm đất là trái pháp luật vì theo quy định của LĐĐ 2003 thì tổ chức hộ gia đình, cá nhân không được tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

Câu 29: Trường hợp nào NN thu hồi đất của người đang sử dụng đất? Khi phát triển kinh tế như XD khu đô thị mới, xây nhà để bán hoặc cho thuê có cần áp dụng thủ tục thu hồi đất không? Quan điểm của anh, chị  như thế nào về việc thu hồi đất ở các khu đô thị mới hiện nay?

+ Thu hồi đất: là việc nhà nước ra quyết định hành chính để thu lại quyền sử dụng đất đã giao cho tổ chức, UBND xã, phường, thị trấn quản lý theo quy định của Luật đất đai.

- Các trường hợp NN thu hồi đất:

+ NN sử dụng đất vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, phát triển kinh tế.

* Tổ chức được NN giao đất không thu tiền SD Đất, được NN giao đất có thu tiền sử dụng đất có nguồn gốc từ NSNN hoặc cho thuê đất trả tiền thuế đất hàng năm bị giải thể, phá sản, chuyển đi nơi khác, giảm hoặc không còn  nhu cầu sử dụng nữa.

3. SD đất không đúng mục đích

4. Người SD đất cố ý huỷ hoại đất.

5. Đất được giao không đúng đối tượng hoặc không đúng thẩm quyền.

6. Đất bị lấn chiếm trong các trường hợp sau đây.

a. Đất chưa sử dụng bị lấn, chiếm

b. Đất không được chuyên quyền SDĐ theo quy định của luật này mà người SD đất do thiếu trách nhiệm để bị lấn, chiếm.

7. Cá nhân SD đất chết mà không có người thừa kế

8. Người SDĐ tự nguyện trả lại đất.

9. Người SDĐ có ý không thực hiện nghĩa vụ đối với NN.

10. Đất được NN giao, cho thuê có thời hạn mà không được gia hạn khó hết thời hạn.

11. Đất trồng cây hàng năm không được sử dụng trong thời hạn mưòi hai tháng liền: đất trồng cây ngày năm không được SD trong thời hạn mười tám tháng liền.

12. Đất được NN giao, cho thuế để thực hiện dự án đầu tư mà không được sử dụng trong thời hạn mười hai tháng liền hoặc tiến độ sử dụng đát chậm hơn hai mươi bốn tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư, kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa mà không được cơ quan NN có thẩm quyền quyết định giao đất, cho thuê đất cho phép.

+ Khi kinh tế càng phát sinh thì nhu cầu về XD khi đô thị mới, xây nhà để bán hoặc cho thuê càng lớn dẫn đến việc thu hồi đất công nhiều do đó tất yếu yêu cầu phát triển rất cần thiết phải áp dụng thủ tục thu hồi nhằm đảm bảo việc thu hồi và sử dụng đất tiết kiệm và  hiệu quả. HIện nay việc thu hồi đất ở các khu đô thị mới, tiến độ diễn ra chậm do mức giá đền bù của chủ đầu tư cho các hộ gia đình không thoả đáng.

Câu 30: khi được cấp giấy chứng nhận về quyền SDĐ, người SD cần có  những loại giấy tờ gì, anh chị có nhận xét  gì về tình hình cấp giấy chứng nhận QSDĐ hiện nay?

1. Các loại giấy tờ cần có khi người SD đất được cấp giấy chứng nhận QSDĐ.

- Quyết định giao đất, cho thuê đất của cơ quan NN có thẩm quyền theo quy định  của pháp luật về đất đai.

- Những loại giấy tờ được cấp quyền nhà nước có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất trong quá trình thực hiện các chính sách đất đai trong từng thời kỳ của nhà nước VNDCCH, CPCM lâm thời CHMNVN, nhà nước CHXHCNVN mà người được giao đất, cho thuê đất liên tục sử dụng đất từ đó đến nay.

- Giấy chứng nhận QSDĐ tạm thời do cơ quan có thẩm quyền cấp có tên trong số địa chính mà không có tranh chấp.

- Giấy tờ do cơ quan thuộc chế độ cũ cấp cho người SD đất mà người đó vẫn sử dụng đất liên tục từ đó đến nay và không có tranh chấp.

- Bản án vào quyết định của TAND đã có hiệu lực PL  và quyết định  giải quyết tranh chấp đất đai của cơ quan NN có thẩm quyền đã có hiệu lực PL.

- Giấy tờ giao nhà tình nghĩa.

- Giấy tờ chuyển nhượng đất mua bán nhà ở kèm theo chuyển nhượng quyền SD đất được UBND xã, phường, thị trấn thẩm tra là đất không có tranh chấp và được UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh xác nhận kết quả thẩm tra của UBND xã, phường, thị trấn.

2. Nhận xét.

- Nhìn chung việc cấp GCN QSD Đất hiện nay vẫn chậm.

+ Theo báo cáo công tác 9 tháng đầu năm của Tổng cục địa chính năm 2001 mới khoảng 641.000 hộ trong tổng số 4.547.000 hộ sử dụng đất đô thị được cấp giấy chứng nhận QSD Đất đạt 14%.

+ Thực tế trong việc đền bù giải phóng mặt bằng thì nhiều tỉnh phía Nam trong tổng số 100% nhà đất được đền bù chỉ có 30% là có giấy chứng nhận QSD Đất.

+ Thủ tục giải quyết vấn đề cấp giấy chứng nhận QSD Đất còn rườm rà, phức tạp. Cán bộ quan liêu, sách nhiễu và không thực hiện tốt nhiệm vụ của mình. Bên cạnh đó người dân có tâm lý không muốn nhận giấy CNQSD đất. Vì vậy cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cần đựoc xem xét  giải quyết.


Tham khảo thêm:

Nếu muốn download, xin vui lòng điền vào form tại đây và gửi tối thiểu 01 bài tập của 4 kì gần nhất đạt trên 7 điểm và chưa từng đăng tại blog này vào email baitapluat@gmail.com hoặc inbox facebook Diệp Hân Đặng. Những bạn nào không gửi bài tập, mình xin phép không gửi link download tài liệu lại. Cảm ơn đã ghé thăm blog và xin lỗi vì đã làm phiền các bạn!

No comments:

Post a Comment