06/04/2015
Một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả của công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức pháp luật của người dân trong việc thực thi các quy định về bồi thường, giải phóng mặt bằng
Bài tập học kỳ môn về Pháp luật bồi thường và giải phóng mặt bằng - Đề bài: Đánh giá vai trò của công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức pháp luật của người dân trong việc thực thi các quy định về bồi thường, giải phóng mặt bằng? Nêu các giải pháp để nâng cao hiệu quả của công tác này.


Một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả của công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức pháp luật của người dân trong việc thực thi các quy định về bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức pháp luật của người dân trong việc thực thi các quy định về bồi thường, giải phóng mặt bằng có vai trò hết sức quan trọng với đất nước, nhà đầu tư và với mỗi người dân. Tuy nhiên việc thực hiện công tác này vẫn gặp phải rất nhiều tồn tại, khó khăn cần có nhanh chóng có biện pháp để cải thiện, nâng cao hiệu quả.

Nhà nước, chính quyền địa phương và các ban ngành cần đa dạng hoá hơn nữa các hình thức tuyên truyền kết hợp với tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, hiện đại hoá phương tiện tuyên truyền. Trong công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật giải phóng mặt bằng cần có sự kết hợp các hình thức tuyên truyền miệng, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, báo chí, xuất bản, tờ rơi, tuyên truyền thông qua hoạt động văn hoá, văn nghệ, bài dự thi, tuyên truyền thông qua các hoạt động trợ giúp pháp lý... Ngoài ra với sự phát triển của công nghệ thông tin, internet là một kênh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật hết sức hiệu quả, các địa phương có thể đăng các chính sách, quy định của nhà nước về giải phóng mặt bằng lên website của địa phương. Tuy nhiên ở một số địa phương điều kiện vật chất không cho phép người dân có thể dễ dàng tiếp cận với các kênh thông tin này. Chính vì vậy nhà nước cần tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại, phục vụ công tác tuyên truyền mà trước hết là đầu tư cho ban tuyên giáo cấp uỷ, mở các điểm internet công cộng trên khắp các địa phương, đồng thời tập huấn nâng cao trình độ sử dụng công nghệ thông tin của cán bộ và người dân.

Nhà nước cần tăng thêm kinh phí để thực hiện thêm nhiều chương trình tuyên truyền, giáo dục pháp luật bồi thường giải phóng mặt bằng. Bên cạnh đó, Bộ Tài nguyên và môi trường cũng cần tìm kiếm thêm các nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước, từ sự tài trợ của các tổ chức trong và ngoài nước để mở rộng phạm vi triển khai hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật về bồi thường giải phóng mặt bằng cho người dân trong cả nước.

Bộ máy cán bộ tuyên truyền pháp luật có vai trò hết sức quan trọng, do đó để nâng cao hiệu quả của công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức pháp luật của người dân trong việc thực thi các quy định về bồi thường, giải phóng mặt bằng, Nhà nước cần quan tâm củng cố và phát triển tổ chức bộ máy, cán bộ làm công tác tuyên truyền. Các cán bộ thực hiện công tác này phải được chuyên trách, chuyên nghiệp hóa, bồi dưỡng trình độ chuyên môn về pháp luật đất đai đồng thời có tinh thần trách nhiệm với nhân dân. Ngoài ra, trong quá trình tuyên truyền giáo dục pháp luật, cán bộ tuyên truyền cần thường xuyên rà soát, hệ thống hóa, kiểm tra, cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật đất đai và giải phóng mặt bằng mới. Phải luôn đảm bảo người dân được tiếp cận với những văn bản pháp luật mới nhất, có hiệu lực.

Ở các địa phương vùng dân tộc thiểu số, nhiều người dân không nói được tiếng phổ thông. Chính vì vậy nhà nước cần có biện pháp đào tạo và sử dụng các cán bộ tuyên truyền là người bản xứ, có thể nói được tiếng dân tộc để tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về giải phóng mặt bằng cho chính người dân tộc mình.

Công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức pháp luật của người dân trong việc thực thi các quy định về bồi thường, giải phóng mặt bằng chỉ thực sự có hiệu quả khi được thực hiện thường xuyên liên tục. Chính vì thế các địa phương tiếp tục thực hiện hoạt động tuyên truyền chính sách, pháp luật về bồi thường thường, giải phóng mặt bằng cho người dân một cách thường xuyên, liên tục và tập trung truyền thông để người dân hiểu và tạo ra sự đồng thuận của đông đảo nhân dân trong quá trình triển khai thực hiện. 


Ngoài ra, các địa phương tiếp tục duy trì thường xuyên và có sự kiểm tra đôn đốc trong việc thực hiện công tác tuyên truyền và phổ biến giáo dục pháp luật nâng cao nhận thức người dân về thực thi các quy định bồi thường giải phóng mặt bằng nhằm phát hiện những sai sót để kịp thời uốn nắn sửa chữa. Đồng thời có những biện pháp cụ thể để động viên khen thưởng kịp thời những đơn vị thực hiện tốt việc giáo dục và phố biến pháp luật về giải phóng mặt bằng.

No comments:

Post a Comment