11/11/2014
Đề bài tập nhóm môn Kỹ năng giao tiếp nghề luật
Bài 1: Phân tích đặc điểm hoạt động của luật sư. Từ đó đưa ra mục đích yêu cầu của kỹ năng giao tiếp trong hoạt động nghề nghiệp của luật sư.

Bài 2: Phân tích đặc điểm hoạt động của thẩm phán. Từ đó đưa ra mục đích yêu cầu của kỹ năng giao tiếp trong hoạt động nghề nghiệp của thẩm phán.

Bài 3: Phân tích được các yếu tố chủ quan và khách quan ảnh hưởng đến hiệu quả của kỹ năng giao tiếp trong hoạt động nghề nghiệp của thẩm phán. Liên hệ với hoạt động thực tiễn.

Bài 4: Phân tích đặc điểm hoạt động của kiểm sát viên. Từ đó đưa ra mục đích yêu cầu của kỹ năng giao tiếp trong hoạt động nghề nghiệp của kiểm sát viên.

Bài 5: Phân tích đặc điểm hoạt động của chấp hành viên. Từ đó đưa ra mục đích yêu cầu của kỹ năng giao tiếp trong hoạt động nghề nghiệp của chấp hành viên.

No comments:

Post a Comment