17/10/2014
Đề bài tập học kỳ môn Kỹ năng đàm phán và ký kết điều ước quốc tế
1. Phân tích và liên hệ với thực tiễn để làm sáng tỏ bản chất của đàm phán ký kết điều ước quốc tế.

2. Phân tích và liên hệ với thực tiễn để làm sáng tỏ mối quan hệ giữa chiến lược và chiến thuật trong đàm phán ký kết điều ước quốc tế.

3. Phân tích và liên hệ với thực tiễn để làm sáng tỏ mối quan hệ giữa đàm phán song phương và đàm phán đa phương.

4. Phân tích vai trò của kỹ năng giao tiếp trong đàm phán ký kết điều ước quốc tế. Liên hệ với thực tiễn vận dụng kỹ năng giao tiếp trong đàm phán ký kết điều ước quốc tế.

5. Phân tích và làm sáng tỏ vai trò của việc chuẩn bị về thời gian, địa điểm, nhân sự với quá trình đàm phán ký kết điều ước quốc tế.

No comments:

Post a Comment