17/10/2014
Đề bài tập nhóm Kỹ năng đàm phán ký kết điều ước quốc tế
1. Xây dựng đề án công tác chuẩn bị đàm phán ký kết Hiệp định phân định biển giữa Việt Nam và Trung Quốc.

2. Xây dựng đề án công tác chuẩn bị đàm phán ký kết Hiệp định thương mại giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.

3. Xây dựng đề án công tác chuẩn bị đàm phán để Việt Nam gia nhập một điều ước đa phương (SV chọn điều ước đa phương về 1 lĩnh vực hợp tác cụ thể như môi trường, thương mại...).

4. Trên cơ sở yêu cầu chung đối với soạn thảo văn kiện ngoại giao, hãy vận dụng để soạn thảo văn kiện xác nhận Việt Nam phê chuẩn một điều ước quốc tế (văn kiện này bao gồm cả tuyên bố bảo lưu với một điều khoản của điều ước quốc tế được phê chuẩn).

No comments:

Post a Comment