05/09/2014
Thông báo về việc học cải thiện điểm đối với sinh viên các khóa hệ đại học chính quy trường ĐH Luật Hà Nội
BỘ TƯ PHÁP
TRƯỜNG ĐH LUẬT HN
Số: 2179/TB-ĐHLHN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 03 tháng 9 năm 2014

THÔNG BÁO
V/v học cải thiện điểm đối với sinh viên các khoá hệ đại học chính quy
Ngày 21 tháng 8 năm 2014, Hiệu trưởng đã ký Quyết định số 2098/QĐ-ĐHLHN ban hành Quy chế đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ của Trường Đại học Luật Hà Nội (gọi tắt là Quy chế 2098). Theo đó, Quy chế 2098 có hiệu lực thi hành kể từ năm học 2014-2015 và được áp dụng đối với sinh viên hệ đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ tại  Trường Đại học Luật Hà Nội.
Khoản 3, Điều 11 của Quy chế 2098 quy định: “…sinh viên được quyền đăng ký học lại đối với các học phần bị điểm D hoặc học đổi sang học phần khác để cải thiện điểm trung bình chung tích lũy”. Để thực hiện việc đăng ký học cải thiện điểm của sinh viên các khóa hệ đại học chính quy, Phòng Đào tạo hướng dẫn như sau:
1. Việc học cải thiện điểm được áp dụng thực hiện từ năm học 2014-2015 đối với sinh viên các khoá hệ đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ của Trường Đại học Luật Hà Nội;
2. Sinh viên đăng ký học cải thiện điểm theo kế hoạch đăng ký chung của các học phần do Trường công bố trước mỗi học kỳ;
3. Số tín chỉ học cải thiện điểm được tính trong tổng số tín chỉ tối đa được phép học trong một học kỳ;
4. Hiện tại, học phí được áp dụng theo quy định chung và thu đồng thời với học phí học chính khoá. Khi Trường có kế hoạch sắp xếp học kỳ phụ hoặc học ngoài giờ hành chính để cải thiện điểm, mức học phí sẽ được xác định cụ thể dành riêng cho học cải thiện điểm;
5. Sinh viên đăng ký học cải thiện điểm làm đơn theo mẫu (được đăng trên website của Trường) nộp trực tiếp cho Thầy/Cô phụ trách khoá tại Phòng Đào tạo.
      Trên đây là một số vấn đề cần lưu ý đối với sinh viên các khoá hệ đại học chính quy về đăng ký học cải thiện điểm. Những vấn đề chưa rõ, sinh viên cần gặp các Thầy/Cô cố vấn học tập hoặc cán bộ quản lý khoá của các khoa, Phòng Đào tạo, Phòng Công tác sinh viên để được giải thích kịp thời./.

Nơi nhận:
- Hiệu trưởng (để b/c);
- PHT phụ trách ĐT (để biết);
- Website Trường;
- Các khoa QLSV, P.CTSV, Trung tâm và BM thuộc trường;
- Lưu: VT, PĐT.
TL.HIỆU TRƯỞNG
KT.TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
(đã ký)


TS. Lê Đình Nghị

No comments:

Post a Comment