09/05/2014
60 câu hỏi ôn tập Lịch sử văn minh thế giới
Câu 1 : Hãy trình bày nội dung, khái niệm văn minh và phân biệt khái niệm văn minh với các khái niệm văn hóa, văn hiến, văn vật ?
Câu 2 : Hãy trình bày đối tượng, nội dung, phương pháp và ý nghĩa việc nghiên cứu, học tập môn lịch sử văn minh thế giới ?
Câu 3 : Hãy nêu ngắn gọn các nền văn minh lớn trên thế giới ?
Câu 4 : Hãy nêu những dấu hiệu văn minh trong thời là Công xã nguyên thủy ?

Chương I
Văn minh Bắc Phi và Tây Á

Câu 5 : Hãy nêu những điểm chủ yếu về địa lý, cư dân và lịch sử Ai cập cổ đại ?
Câu 6 : Hãy trình bày những thành tựu về văn học, tôn giáo và nghệ thuật của Ai cập cổ đại ?
Câu 7 : Hãy nêu những thành tựu về khoa học tự nhiên của Ai cập cổ đại ?
Câu 8 : Hãy trình bày những điều kiện tự nhiên, cư dân và lịch sử của nền văn minh Lưỡng Hà cổ đại ?
Câu 9 : Hãy trình bày những thành tựu nổi bật về chữ viết, văn học, pháp luật, tôn giáo và nghệ thuật của Lưỡng Hà cổ đại ?
Câu 10 : Hãy trình bày những thành tựu về khoa học tự nhiên của văn minh Lưỡng Hà cổ đại ?
Câu 11 : Hãy trình bày quá trình ra đời, nội dung giáo lí và sự truyền bá đạo Hồi ở A Rập ?
Câu 12 : Hãy trình bày những thành tựu chủ yếu về văn học, nghệ thuật, giáo dục của A Rập ?
Câu 13 : Hãy trình bày những thành tựu khoa học tự nhiên của nền văn minh A Rập ?

Chương II
Văn minh Ấn Độ

Câu 14 : Hãy trình bày cơ sở hình thành của nền văn minh Ấn Độ ?
Câu 15 : Hãy trình bày những thành tựu về ngôn ngữ, chữ viết và văn học của văn minh Ấn Độ ?
Câu 16 : Hãy trình bày những thành tựu khoa học tự nhiên của Ấn Độ Cổ - trung đại?
Câu 17 : Hãy trình bày những thành tựu trong lĩnh vực tư tưởng của Ấn Độ Cổ Trung đại ?
Câu 18 : Hãy trình bày những thành tựu nghệ thuật của Ấn Độ thời cổ - trung đại ?

Chương III
Văn minh Trung Quốc

Câu 19 : Hãy trình bày những đặc điểm về tự nhiên, dân cư và lịch sử của Trung Quốc Cổ - Trung đại ?
Câu 20 : Hãy trình bày những thành tựu về chữ viết, văn học và sử học của Trung Quốc Cổ - Trung đại ?
Câu 21 : Hãy trình bày những thành tựu khoa học tự nhiên của Trung quốc Cổ - Trung đại ?
Câu 22 : Hãy trình bày những thành tựu về hội họa, điêu khắc, kiến trúc của Trung Quốc Cổ - Trung đại ?
Câu 23 : Hãy giới thiệu một số học thuyết tư tưởng chính của Trung quốc cổ - Trung đại ?
Câu 24 : Hãy trình bày cơ sở hình thành nền văn minh phương Đông Cổ - Trung đại ?
Câu 25 : Hãy nêu trình độ phát triển sản xuất và chính phục tự nhiên của các quốc gia phương Đông Cổ - Trung đại ?
Câu 26 : Hãy trình bày sự ra đời nhà nước và trình độ tổ chức quản lý xã hội của các quốc gia phương Đông cổ - Trung đại ?

Chương IV
Văn minh Hy Lạp cổ đại

Câu 27 : Hãy trình bày những đặc điểm địa lí, cư dân, và lịch sử của Hy Lạp cổ đại ?
Câu 28 : Hãy nêu những thành tựu về văn học, sử học, triết học và luật pháp của Hy Lạp cổ đại ?
Câu 29 : Hãy nêu những thành tựu về nghệ thuật và khoa học tự nhiên của Hy Lạp cổ đại ?

Chương V
Văn minh La Mã Cổ Đại

Câu 30 : Hãy nêu những điều kiện tự nhiên, cư dân và lịch sử của La Mã Cổ đại ?
Câu 31 : Hãy nêu những thành tựu nổi bật của văn minh Là Mã cổ đại ?
Câu 32 : Hãy nêu quá trình ra đời, nội dung giáo lý và ảnh hưởng của đạo Kitô ở La Mã cổ  đại ?
Câu 33 : Hãy trình bày những cơ sở hình thành nền Văn Minh Phương Tây cổ đại ?
Câu 34 : Hãy nêu trình độ phát triển sản xuất và chinh phục tự nhiên của người phương tây cổ đại ?
Câu 35 : Hãy trình bày trình độ tổ chức nhà nước và quản lý xã hội của người phương tây cổ đại ?

Chương VI
Văn minh Tây Âu thời Trung đại

Câu 36 : Hãy trình bày bối cảnh ra đời của văn minh Tây âu thời trung đại ?
Câu 37 : Hãy nêu những thành tựu chủ yếu của văn hóa Tây Âu từ thế kỉ V đến thế kỉ X ?
Câu 38 : Hãy nêu những thành tựu chủ yếu của văn hóa Tây Âu từ thế kỉ XI đến thế kỉ XIV ?
Câu 39 : Hãy trình bày hoàn cảnh lịch sử , nội dung và ý nghĩa của Phong trào Văn hóa phục hưng ?
Câu 40 : Hãy trình bày những thành tựu tiêu biểu của Phong trào Văn hóa phục hưng?
Câu 41 : Hãy trình bày nguyên nhân của Phong trào cải cách tôn giáo ở Tây Âu thế kỉ XVI và sự ra đời của đạo tin lành ở Đức, thụy sĩ, Anh và Pháp ?
Câu 42 : Phản ứng và những cải cách của Cơ đốc giáo trước sự phát triển của đạo Tin Lành ?
Câu 43 : Hãy nêu những tiến bộ kĩ thuật ở Tây Âu thời trung đại ?
Câu 44 : Hãy trình bày điều kiện lịch sử của những cuộc phát kiến địa lí và hệ quả của nó ?
Câu 45 : Hãy nêu những thành tựu chủ yếu của các nền văn minh cổ xưa (tiền Colombus) ở miền trung – Nam Mĩ ?
Câu 46 : Hãy trình bày quá trình tiếp xúc giữa các nền văn minh thế giới ?
Câu 47 : Hãy trình bày hoàn cảnh ra đời , nội dung , các giai đoạn phát triển và ảnh hưởng của Chủ nghĩa trong thương thế kỉ XV-XVII ?

Chương VII
Sự xuất hiện nền Văn minh công nghiệp

Câu 48 : Ý nghĩa thắng lợi của phong trào cách mạng tư sản và sự ra đời của các quốc gia tư sản đầu tiên ở Châu Âu và Bắc Mĩ ?
Câu 49 : Hãy nêu những điều kiện ra đời của Cách mạng công nghiệp ?
Câu 50 : Những thành tựu của Cách mạng công nghiệp và những thay đổi trong nền sản xuất tư bản chủ nghĩa ?
Câu 51 : Những hệ quả xã hội của Cách mạng công nghiệp ?
Câu 52 : Những phát hiện khoa học góp phần tạo nên cuộc cách mạng tri thức trong các thế kỉ XVII và XVIII ?
Câu 53 : Hãy trình bày thành tựu của các trào lưu kiến trúc và hội họa cổ điển trong thế kỉ XVII và XVIII ?
Câu 54 : Hãy trình bày những phát minh khoa học trong thế kỉ XIX ?
Câu 55 : Hãy trình bày những thành tựu văn học và nghệ thuật thế kỉ XIX ?
Câu 56 : Chủ nghĩa xã hội không tưởng ở châu âu trong thế kỉ XIX và những hạn chế của nó ?
Câu 57 : Hãy trình bày sự ra đời của Chủ nghĩa xã hội khoa học và những nguyên lí cơ bản của nó ?

Chương VIII
Văn minh thế kỉ XX

Câu 58 : Hãy trình bày ý nghĩa thắng lợi của cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười Nga và những thành quả chủ yếu trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô ?
Câu 59 : Trình bày tóm tắt những thành tựu của cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật nửa sau thế kỉ XX ?
Câu 60 : Nêu tác hại của các cuộc chiến trang đối với văn minh nhân loại ?

Link download 60 câu hỏi ôn tập Lịch sử văn minh thế giới.

No comments:

Post a Comment