09/05/2014
95 câu hỏi ôn tập Lịch sử văn minh thế giới
Câu 1: Cơ sở hình thành và thành tựu cơ bản của văn minh Ai Cập?
Câu 2: Quá trình hình thành đạo Hồi , Ảnh hưởng của Việt Nam?
Câu 3: Những thành tựu cơ bản của văn minh Ấn Độ thời cổ trung đại ?
Câu 4: Sự hình thành và phát triển của đạo Phật thời cổ trung đại, phân tích ảnh hưởng tích cực của Đạo phật đối với xã hội Việt Nam hiện nay ?
Câu 5: Điều kiện hình thành những thành tựu cơ bản của văn minh Trung Quốc thời cổ trung đại?
Câu 6: Những thành tựu của văn minh TQ thời cổ trung đại và chứng minh ảnh hưởng của những thành tựu đó đối với sự phát triển văn minh thế giới?
Câu 7: Bốn phát minh lớn về KHKT của Trung Quốc thời cổ trung đại và ý nghĩa của nó ?
Câu 8: Quá trình hình thành tư tưởng nho giáo và phân tích những đặc điểm chính của tư tưởng này. Nêu ảnh hưởng của nho giáo trong đời sống xã hội Việt Nam hiện nay ?
Câu 9: Điều kiện hình thành nền văn minh khu vực Đông nam Á và những thành tựu cơ bản của nền văn minh đó, Việt Nam đã có những đóng góp gì cho nền văn minh khu vực?
Câu 10: Điều kiện hình thành nền văn minh Hy Lạp – La Mã và những thành tựu cơ bản của nền văn minh Hy Lạp – La Mã cổ đại ?

Câu 11: Sự ra đời và phát triển của đạo Ky tô thời cổ trung đại ở châu Âu ?
Câu 12: Hoàn cảnh ra đời nền Văn Hóa Tây Âu ? Những thành tựu nổi bật của nền văn minh Tây Âu thời phục hưng ? Nội dung tư tưởng Văn Hóa Tây Âu ?
Câu 13: Kết quả và ảnh hưởng của công cuộc phát kiến địa lý đối với sự phát triển của văn minh nhân loại ?
Câu 14: Hoàn cảnh ra đời và ảnh hưởng của phong trào văn hóa phục hưng ?
Câu 15: Quá trình cải cách tôn giáo và sự hình thành của đạo tin Lành ở Tây Âu thời trung đại ?
Câu 16: Quá trình hình thành và đặc điểm của chế độ phong kiến Tây Âu, phân tích, so sánh những đặc điểm chủ yếu của chế độ phong kiến Phương Đông – Phương Tây?
Câu 17: Cách mạng công nghiệp và những thành tựu cơ bản của cuộc cách mạng đó?
Câu 18: Nguồn gốc của cuộc cách mạng KHKT lần 2 (Cách mạng công nghệ) ? Những thành tựu cơ bản của văn minh thế giới nửa thế kỷ XX đầu thế kỷ XXI ?
Câu 19: Điều kiện hình thành những thành tựu cơ bản của nền văn minh công nghiệp, Nền văn minh công nghiệp đã có đóng góp gì cho sự phát triển chung của nhân loại và công cuộc CNH – HĐH ở Việt Nam hiện nay ?
Câu 20: Kể tên nền văn minh trên thế giới mà A/c yêu thích, cơ sở hình thành của nền văn minh tiêu biểu ?
Câu 21: Thế nào là cách mạng công nghiệp, những thành tựu của KHCN nửa sau thế kỷ XX có tác động thế nào đến quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa ở việt Nam hiện nay. ?
Câu 22: Thế nào là cuộc cách mạng công nghiệp? Những thành tựu khoa học nửa sau thế kỷ 20 có tác động thế nào đối với quá trình Công nghiệp hóa – hiện đại hóa ở VN hiện nay ?
Câu 23: Cách mạng công nghiệp lần thứ nhất (cuối thế kỷ 18 và đầu thế kỷ 19) ? Thành tựu của Cách mạng công nghiệp ? Những hệ quả của Cách mạng công nghiệp, Cách mạng công nghiệp lần thứ hai (1871-1914) ? Đặc điểm của cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật lần thứ hai ?
Câu 24: Lịch sử văn minh thế giới có mấy con đường?
Câu 25 : Văn minh nhân tạo, Văn Minh công nghiệp?
Câu 26: Đặc điểm của Văn Minh Hiện đại là gì?
Câu 27: Những điều kiện của văn minh Nhật Bản?
Câu 28: Vai trò của các cuộc CMTS đối với sự ra đời của văn minh hiện đại?
Câu 29: Suy nghĩ về xu hướng hội nhập các nền văn minh trên Thế Giới ?
Câu 30: Văn minh phương Đông cổ trung đại gồm những quốc gia nào?
Câu 31: Đặc điểm về tự nhiên - kinh tế - chính trị của các quốc gia cổ đại phương Đông là gì?
Câu 32: Tại sao nhà nước ở khu vực Đông Nam Á xuất hiện muộn?
Câu 33: Phân tích sự khác nhau giữa nghệ thuật Hy Lạp – Lã Mã với Ấn Độ và Trung Quốc?
Câu 34: Vì sao gọi chế độ chính trị Hy lạp La Mã là dân chủ cộng hoà?
Câu 35: Cải cách tôn giáo ở Châu âu thời trung cổ có ý nghĩa gì với văn minh châu âu hiện đại?
Câu 36: Đặc điểm tiêu biểu văn minh của từng nước trong thời Cổ - Trung đại của phương Đông?
Câu 37: Khái niệm lịch sử?
Câu 38: Khái niệm văn hóa – văn minh?
Câu 39: Khái niệm Phương Đông – Phương Tây?
Câu 40: Cơ sở hình thành văn minh Phương Đông cổ đại?
Câu 41: Cơ sở hình thành văn minh Phương Tây cổ đại?
Câu 42: Thành tựu chữ viết và Khoa học tự nhiên của Ai Cập?
Câu 43: Thành tựu văn học (bộ kinh của tôn giáo) và tôn giáo của Ấn Độ?
Câu 44: Chữ viết của Trung Quốc?
Câu 45: Tư tưởng trùng phái pháp gia (trị nước) đường lối xây dựng đất nước?
Câu 46: Thành tựu chữ viết và thần thoại của Hy Lạp?
Câu 47: Thành tựu khoa học tự nhiên của La Mã?
Câu 48: Tôn giáo của La Mã?
Câu 49: Sự ra đời các thành thị?
Câu 50: Sự ra đời của các trường Đại học?
Câu 51: Nội dung chủ yếu của phong trào văn hóa phục hưng (nhân văn)?
Câu 52: Các phong trào phát kiến địa lý?
Câu 57: Ảnh hưởng văn minh ấn độ và trung quốc đến văn minh đông nam á ?
Câu 58: Nêu và phân tích những đặc trưng cơ bản của khu vực văn hóa, văn minh Đông Nam Á ?
Câu 59: Trình bày sự ra đời, phát triển và ý nghĩa của thành thị trung đại đối với sự phát triển của văn minh Tây Âu trung đại ?
Câu 60: Phát kiến địa lí: Nguyên nhân, hệ quả. Các cuộc phát kiến địa lí lớn thế kỉ XIV-XV ?
Câu 61: Phong trào văn hoá Phục Hưng: nguyên nhân, thành tựu cụ thể trong các lĩnh vực, ý nghĩa của phong trào đối với sự phát triển văn minh thế giới ?
Câu 62: Trình bày những tiến bộ trong lĩnh vực KHKT trên thế giới thế kỉ XVIII-XIX? Ý nghĩa của các thành tựu đối với nền văn minh thế giới?
Câu 63: Cuộc Cách Mạng Khoa Học-Kĩ Thuật lần thứ hai (những năm 40 của thế kỉ XX) ?
Câu 64: Trình bày các thành tựu văn minh cụ thể ở các nền Văn Minh cổ trung đại ?
( Ai Cập cổ trung đại Đông Nam Á, Trung quốc cổ trung đại, Vạn Lý Trường Thành, Tử cấm thành)
Câu 65: Giải thích những điều kiện xuất hiện, phát triển và nguyên nhân lụi tàn của các nền văn minh. Cho ví dụ?
Câu 66: Trung Quốc có những trường phái tư tưởng gì? Chúng còn có ý nghĩ như thế nào cho ngày hôm nay?
Câu 67: Ảnh hưởng của những phát minh kỹ thuật của Trung Quốc với Châu Âu thời Trung cổ như thế nào?
Câu 68: Giải thích vì sao Ai Cập lại được coi là nền văn minh sớm nhất nhân loại?
Câu 69: Vì sao lại nói đặc trưng của văn minh ấn độ là tôn giáo?
Câu 70: Những thành tựu đặc sắc của nền văn minh lưỡng hà là gì?
Câu 71: Những thành tựu của văn hóa phương Tây cổ trung đại và ảnh hưởng đối với nền văn hóa ?
Câu 72: Suy nghĩ về xu hướng hội nhập các nền văn minh trên Thế Giới.
Câu 73: So sánh nhà nước phương đông và phương tây cổ đại ?
Câu 74: Tại sao văn minh phương tây cổ đại phát triển hơn phương đông?
Câu 75: Cổ đại phương đông và phương tây, nền văn minh nào tiến bộ hơn ?
Câu 76: "Tư tưởng chủ đạo của phong trào văn hóa phục hưng là chủ nghĩa nhân văn. Đó là hệ tư tưởng luôn coi trọng con người". Hãy cm câu nói trên?
Câu 77: Những thành tựu trong lĩnh vữc KHTN của VM Ai Cập
Câu 78: Những tiền đề dẫn đến sự ra đời của đạo Phật ở Ấn Độ cổ đại , các yếu tố về  Giáo lý cơ bản , Quá trình truyền bá đạo Phật ?
Câu 79: Chữ viết trong nền Văn minh Trung Hoa?
Câu 80: Những thành tựu tiêu biểu trong lĩnh vực KHTN của nền văn minh Hi lạp cổ đại ?
Câu 81: Đạo Kito ở La Mã cổ đại ?
Câu 82: Điều kiện hình thành, phát triển và những thành tựu chính của nền văn minh Ai Cập?
Câu 83: Nguyên nhân, điều kiện, tóm tắt những phát kiến địa lý cuối TK15, đầu TK16 và hệ quả của nó?
Câu 84: Cuộc cách mạng công nghiệp TK18-19 và hệ quả của nó ?
Câu 85: Cuộc cách mạng KHKT TK20 và hệ quả của nó?
Câu 86: Hãy trình bày 3 đóng góp lớn của nền văn minh Phương đông trong tiến trình lịch sử loài người ?
Câu 87:  So Sánh Giữa Triết Học Phương Đông Và Triết Học Phương Tây?
Câu 88: Các quốc gia cổ đại phương Đông nằm ở đâu, có những thuận lợi gì? Bên cạnh những thuận lợi thì có gì khó khăn? Muốn khắc phục khó khăn cư dân phương Đông đã phải làm gì?
Câu 89: Nền kinh tế chính của các quốc gia cổ đại phương Đông?
Câu 90: Nguồn gốc và vai trò của nông dân công xã trong xã hội cổ đại phương Đông?
Câu 91: Nguồn gốc của quí tộc?
Câu 92: Nguồn gốc của nô lệ? Nô lệ có vai trò gì?
Câu 93: Nhà nước phương Đông hình thành như thế nào? Thế nào là chế độ chuyên chế cổ đại? Thế nào là vua chuyên chế? Vua dựa vào đâu để trở thành chuyên chế?
Câu 94: Cách tính lịch của cư dân phương Đông? Tại sao hai ngành lịch và thiên văn lại ra đời sớm nhất ở phương Đông?
Câu 95: Vì sao chữ viết ra đời? Tác dụng của chữ viết?

Link download 95 câu hỏi ôn tập Lịch sử văn minh thế giới

No comments:

Post a comment