15/11/2015
Đề bài tập nhóm tháng môn Lý luận Nhà nước và pháp luật K40 ĐH Luật Hà Nội
BÀI TẬP NHÓM THÁNG
(Các nhóm làm bài tập ở nhà, nộp bài tập vào giờ thảo luận tuần 10)
1. Ưu thế của nhà nước so với các tổ chức phi nhà nước.
2. Quy luật thay thế các kiểu nhà nước.
3. Các yếu tố ảnh hưởng đến bản chất của nhà nước.
4. Sự phát triển của chức năng nhà nước trong lịch sử.
5. Các yếu tố ảnh hưởng đến chức năng của nhà nước.
6. Sự phát triển của bộ máy nhà nước trong lịch sử.
7. Các yếu tố ảnh hưởng đến bộ máy nhà nước.
8. Mối liên hệ giữa bản chất, chức năng, bộ máy nhà nước.
9. Sự biến đổi của chính thể cộng hòa trong lịch sử.
10. Sự biến đổi của chính thể quân chủ trong lịch sử
11. Các yếu tố ảnh hưởng đến hình thức nhà nước.
12. Những điểm tiến bộ của nhà nước tư sản so với nhà nước phong kiến.
13. Sự vận dụng nguyên tắc phân quyền trong tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước tư sản.
14. Ưu thế của pháp luật so với các loại công cụ khác để điều chỉnh quan hệ xã hội.
15. Ưu thế của văn bản qui phạm pháp luật so với các loại nguồn khác của pháp luật.

1 comment: