26/02/2015
Phương hướng giải quyết thực trạng trong vấn đề qui hoạch kế hoạch sử dụng đất - Bài tập học kỳ Luật Đất đai
Từ những thực trạng cũng như nguyên nhân ở trên có thể đưa ra một số giải pháp khắc phục:   

Thứ nhất, cần bổ sung tính minh bạch tính bền vững trong các nguyên tắc QH, KH SDĐ. Cần QH, KH SDĐ làm sao để sử dụng nguồn tài nguyên đất một cách tiết kiệm và hiệu quả. Cần đẩy mạnh việc lồng ghép trong các qui định pháp luật giữa QH, KH SDĐ và vấn đề bảo vệ môi trường, đặc biệt phải nêu rõ vấn đề bảo vệ nghiêm ngặt lớp đất canh tác nông nghiệp. Việc QH,KH SDĐ mỗi cấp phải thể hiện nhu cầu sử dụng đất đáp ứng lợi ích cơ bản của cấp mình, QH, KH sử dụng đất của cấp dưới phải phù hợp với QH, KH của cấp trên.
Thứ hai, Cần qui định việc QH, KH SDĐ của mỗi cấp phải đảm bảo cân đối nhu cầu sử dụng đất và phân bổ quỹ đất cho việc phát triển các ngành các lĩnh vực. 

Thứ ba, Cần sửa đổi qui định về kỳ hạn QH, KH SDĐ tại điều 14 Luật đất đai năm 2003. Việc qui định kỳ hạn QH là 10 năm , kỳ hạn Kh là năm năm đã không còn phù hợp. Đặc biệt kỳ QH lien quan tầm nhìn của sự phát triển lâu dài vì vậy không thể chỉ qui định mười năm được. Qui định việc lập kỳ QH, KH dài hạn hơn sẽ tạo ra một hướng ơphst triền lâu dài, định hướng cho việc xây dựng các QH, KH hàng năm đi theo một khuôn khổ. Đồng thời tạo tâm lí ổn định cho người dân, đặc biệt các doanh nghiệp có thể yên tâm sản xuất, đầu tư bền vững, hiệu quả khai thác đạt mức tối đa. 

Thứ tư, Sửa đổi căn cứ lập QH, KH SDĐ theo hướng tách riêng căn cứ lập QHm, KH SDĐ của cả nước và của từng vùng (vùng trọng điểm và các vùng khác có quy mô liên tỉnh). Căn cứ lập QH, KH SDĐ của tỉnh cần phải chi tiết rõ ràng. Nên giao trách nhiệm thường xuyên cho Bộ TN-MT trong việc chỉ đạo kiểm tra việc QH, KH SDĐ của cả nước. Từ đó rà soát được các QH, Kh bất hợp lí từ đó tiến tới xóa bỏ các dự an chậm triển khai tại các địa phương. 

Thứ năm, Cần nâng cao chat lượng của đội ngủ cán bộ địa chính, cũng như các cơ quan có thẩm quyền lập các QH, KH SDĐ đất tại các địa phương. ĐẶc biệt đội ngủ cán bộ cấp cơ sở- cấp thiếu vê số lượng và trình độ chuyên môn nhất thì cần ban hành qui định nhằm kiện toàn và nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ cấp này để có dủ khả năng hoàn thành nhiệm vụ quản lí đất đai nói chung và công tác QH, KH SDĐ nói riêng.

Thứ sáu, Tăng cường công tác thanh tra kiểm tratoanf diện các QH, KH SDĐ của cả nước để xác định tình trạng QH, đánh giá tình trạng QH, KH ở Việt Nam. TRong đó tập trung kiểm tra các QH “treo” : kiểm tra tổng số các QH “treo”, phân loại các QH đó, từ đó đưa ra biện pháp giải quyết. Tập trung nguồn lực để thực hiện ngay những QH, KH có thể thực hiện sớm. Đó là những QH phù hợp với tình hình phát triển kinh tế -xã hội của từng địa phương nhưng vì lí do nào đó mà không thể thực hiện nhanh theo QH được. Phải hủy bỏ các QH không hợp lí, không có tính khả thi.

Cần tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến luật đất đai nói chug, và pháp luật về QH, KH SDĐ nói riêng. Đẩy mạnh việc đưa khoa học công nghệ vào thực tiễn công tác lập và điều chỉnh QH, KH SDĐ

No comments:

Post a comment