01/02/2015
Khái niệm ủy thác tư pháp - Bài tập tư pháp quốc tế
Khái niệm ủy thác tư pháp

Theo quy định tại điều 6, Luật Tương trợ tư pháp 2008: “ Ủy thác tư pháp là yêu cầu bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam hoặc cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài về việc thực hiện một hoặc một số hoạt động tương trợ tư pháp theo quy định của pháp luật nước có lien quan hoặc điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Tương trợ tư pháp được thực hiện trên cơ sở yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam hoặc cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài thông qua ủy thác tư pháp”.


Qua quy định trên chúng ta có thể nhận thấy rõ một trong các hoạt động tương trợ tư pháp chính được thực hiện thông qua các hoạt động ủy thác tư pháp. Nói cách khác ủy thác tư pháp chỉ là một trong các hình thức của hoạt động tương trợ tư pháp. Nội hàm các hoạt đồng tương trợ tư pháp rất rộng không chỉ giới hạn trong các hoạt động tương trợ, giúp đỡ nhau trong hoạt động tố tụng của quá trình giải quyết các vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài mà còn mở rộng sang cả các hoạt động về giúp đỡ, hỗ trợ xây dựng pháp luạt, nghiên cứu, đào tạo các chuyên gia pháp lý, trao đổi thông tin.. Còn hoạt động ủy thác tư pháp chủ yếu được thực hiện trong quá trình tố tụng như: tống đạt giấy tờ, thu thập chứng cứ, lấy lời khai, xác nhận tình trạng nhân than, tài sản của đương sự ở nươc ngoài…

No comments:

Post a comment