16/11/2014
Bộ câu hỏi bán trắc nghiệm ôn tập Luật Hình sự 1 (từ chương 14 đến chương 16)
106. A bị kết án 7 năm tù về tội giết người theo khoản 2 Điều 93 BLHS. Sau khi chấp hành xong hình phạt, chưa được xoá án tích, A lại phạm tội vô ý làm chết người theo khoản 2 Điều 98 BLHS. Trường hợp phạm tội của A được coi là tái phạm nguy hiểm

107. Điều kiện để Toà án quyết định hình phạt nhẹ hơn quy định của BLHS là người phạm tội phải có ít nhất 2 tình tiết giảm nhẹ TNHS

108. Đối với hình phạt tù có thời hạn, người phạm tội có thể bị phạt đến 30 năm tù

109. Đối với hình phạt tù có thời hạn, người phạm tội có thể bị phạt tới 30 năm.

110. Đối với trường hợp tổng hợp hình phạt chính khác loại, Toà án phải chuyển đổi các hình phạt đó về cùng một loại hình phạt để tuyên đối với bị cáo.

111. Giết người thuộc trường hợp tái phạm nguy hiểm là trường hợp người phạm tội đã bị kết án về tội giết người, chưa được xoá án tích lại phạm tội giết người

112. Khi có 2 tình tiết giảm nhẹ TNHS trở lên thì toà án có thể QĐHP nẹ hơn quy định của BLHS

113. Khi QĐHP toà án có thể nêu thêm các tình tiết khác là tình tiết giảm nhẹ hoặc tăng nặng TNHS ngoài các tình tiết được nêu tại  Điều 46, Điều 48 BLHS

114.  Khi QĐHP, toà án không được coi các tình tiết khác ngoài những tình tiết đã nêu tại Điều 48 BLHS, là tình tiết tăng nặng TNHS.

115. Khi quyết định hình phạt, toà án có thể coi các tình tiết khác là tình tiết giảm nhẹ TNHS ngoài những tình tiết quy định tại khoản 1 Điều 46

116.  Khi quyết định hình phạt, Toà án có thể coi các tình tiết khác ngoài những tình tiết được quy định tại khoản 1 Điều 46 BLHS là tình tiết giảm nhẹ TNHS

117. Khi quyết định hình phạt, Toà án có thể coi những tình tiết khác ngoài những tình tiết quy định tại khoản 1 Điều 48 BLHS là tình tiết tăng nặng TNHS.

118. Một tình tiết đã được BLHS quy định là dấu hiệu định tội hoặc định khung hình phạt thì vẫn có thể được coi là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.

119. Người chuẩn bị phạm tội có thể bị phạt đến 20 năm tù

120. Người phạm tội đã bị kết án về tội giết người lại phạm tội cướp tài sản thì bị coi là tái phạm nguy hiểm

121. Tái phạm nguy hiểm là trường hợp đã tái phạm, chưa được xoá án tích người phạm tội lại phạm tội mới

122. Tội cướp tài sản thuộc trường hợp “tái phạm nguy hiểm” là trường hợp người phạm tội đã bị kết án về tội cướp tài sản, chưa được xoá án tích lại phạm tội cướp tài sản

123. Án treo chỉ được áp dụng đối với người chưa có tiền án, tiền sự

124. Án treo chỉ được áp dụng đối với người phạm tội ít nghiêm trọng

125. Án treo là biện pháp miễn chấp hành hình phạt có điều kiện

126. Án treo là biện pháp miễn hình phạt.

127. Án treo là hình phạt không tước tự do của người bị kết án.

128. Án treo là hình phạt nhẹ hơn hình phạt tù

129. Chỉ cho bị cáo được hưởng án treo khi tội mà bị cáo đã phạm là tội ít nghiêm trọng

130. Khi xử phạt tù không quá ba năm, căn cứ vào nhân thân của người phạm tội, nếu xét thấy không cần phải bắt chấp hành hình phạt tù, thì Tòa án cho hưởng án treo và miễn thời gian thử thách cho người đó.

131. Người có tiền án, tiền sự thì không được Toà án cho hưởng án treo.

132. Người được hưởng án treo có thể được miễn thời gian thử thách

133. Người được hưởng án treo có thể được xét giảm thời gian thử thách

134. Người được miễn hình phạt thì đương nhiên được xoá án tích

135. Án đã tuyên đối với người chưa thành niên phạm tội không được tính để xác định tái phạm hay tái phạm nguy hiểm

136. Án đã tuyên đối với người chưa thành niên phạm tội thì không lấy đó làm căn cứ để tính tái phạm, tái phạm nguy hiểm

137. Án đã tuyên đối với người chưa thành niên phạm tội thì không tính để xác định tái phạm hoặc tái phạm nguy hiểm.

138. Hình phạt tiền có thể được áp dụng đối với người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phạm tội nếu người đó có thu nhập hoặc có tài sản riêng

139. Người chưa thành niên phạm tội có thể bị áp dụng mức tù cao nhất là 20 năm

140. Người chưa thành niên phạm tội có thể bị áp dụng hình phạt tiền

141. Người chưa thành niên phạm tội có thể bị áp dụng hình phạt tù 20 năm

142. Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi chỉ phải chịu mức phạt tù có thời hạn không quá 12 năm.

143. Phạt tiền không thể áp dụng đối với người chưa thành niên phạm tội.

144. Phạt tiền có thể được áp dụng đối với người chưa thành niên phạm tội
No comments:

Post a comment