31/10/2014
Đề bài tập học kỳ môn Kỹ năng tổ chức công sở kèm tài liệu tham khảo.
Câu 1: Phân tích một công việc cụ thể trong công sở của các cơ quan hành chính nhà nước trung ương (Chính phủ,Bộ,cơ quan ngang Bộ)

Câu 2: Chứng minh rằng đảm bảo phương tiện làm việc trong công sở các cơ quan trư pháp là yếu tố quan trọng để thực hiện cải cách tư pháp.

Câu 3: Xây dựng kế hoạch một cuộc họp trong cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương để giải quyết nhiệm vụ của cơ quan theo quy định của pháp luật (Yêu cầu xác định rõ nội dung cuộc họp; thành phần tham dự ;các công việc chuẩn bị;các cá nhân, phòng ban tham gia chuẩn bị)

Câu 4: Xây dựng quy định về văn hóa giao tiếp của cán bộ, công chức chức trong công sở một Ủy ban nhân dân cụ thể. (Yêu cầu:Nêu rõ đặc điểm công việc,cán bộ,công chức,tình hình địa phương làm cơ sở  cho việc xây dựng quy định về văn hóa giao tiếp)

Câu 5: Phân tích các nguyên tắc bố trí nhân sự trong công sở và cho ví dụ minh họa.

Tham khảo:
Phân tích nguyên tắc bố trí nhân sự trong công sở và cho ví dụ minh họa - 9 điểm
Các nguyên tắc bố trí nhân sự trong công sở và ý nghĩa

Câu 6: Đánh giá thực trạng công sở của một cơ quan hành chính của địa phương .

Câu 7: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến tổ chức và hoạt động của công sở của một Tòa án nhân dân, Viện Kiểm soát nhân dân.

Câu 8: Xây dựng nội quy làm việc tại công sở một cơ quan nhà nước.

Câu 9: Phân tích các yêu cầu về điều hành công sở trong tiến trình cải cách hành chính nhà nước giao đoạn hiện nay.

Câu 10: Phân tích các yêu cầu và phương hướng hiện đại hóa công sở các cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương trong giai đoạn hiện nay.

No comments:

Post a comment