10/09/2014
Đề bài tập học kỳ môn Lịch sử văn minh thế giới - K38 ĐH Luật Hà Nội - Kì I năm học 2014 - 2015 kèm tài liệu tham khảo
1. Phân tích những ảnh hưởng của văn minh Ai Cập đối với các nền văn minh khác trong thời kì cổ đại.

Tham khảo:
Văn minh Ai Cập cổ đại

2. Ảnh hưởng của tôn giáo tới văn minh Ấn Độ trong tiến trình lịch sử.

3. Ảnh hưởng của văn minh Ấn Độ tới các nền văn minh khác trong thời kì cổ trung đại.

4. Đánh giá vai trò của thần thoại đối với văn hóa và nghệ thuật Hy Lạp.

5. Đánh giá ảnh hưởng của văn minh Hy Lạp - La Mã đối với tiến trình phát triển của văn minh phương Tây thời kì phục hưng.

6. Vai trò của đạo Cơ Đốc đối với văn minh Tây Âu trung đại.

Tham khảo:
- Văn minh Tây Âu trung đại

7. Chọn một thành tựu tiêu biểu nhất của mỗi nền văn minh và lý giải tại sao đó là thành tựu tiêu biểu nhất.

8. Sưu tầm và đánh giá các thành tự về kiến trúc của văn mình Hy Lạp - La Mã cổ đại.

9. Sưu tầm và đánh giá các thành tự về điêu khắc của văn mình Hy Lạp - La Mã cổ trung đại.

10. Sưu tầm, giới thiệu và đánh giá những phát minh tiêu biểu về khoa học tự nhiên của nền văn minh Hy Lạp - La Mã.

11. Phân tích nguyên nhân, điều kiện và hệ quả của những phát kiến địa lý lớn.

No comments:

Post a comment