08/04/2014
Giáo trình Thương mại quốc tế - Vấn đề cơ bản (Nguyễn Thành Danh)


Giáo trình Thương mại quốc tế này được soạn cho trình độ cử nhân hoặc dành cho khóa cao học quản trị kinh doanh (MBA). Nhiều phân viện cho sinh viên theo học khóa thương mại quốc tế trước khi họ được trang bị kiến thức căn bản. Do đó, cần phải tổ chức thảo luận trước về các chức năng thương mại trong bối cảnh toàn cầu, nhờ đó mà quý vị giáo sư sẽ dễ dàng tiếp cận với lối trình bày đề tài.

Trong những phân khoa chưa cần học môn thương mại quốc tế, thì nhiều vị giáo sư dùng sách này làm bài học bổ túc cho các bộ môn quốc tế về tài chính, quản lý, tiếp thị,...

Nhiều khóa hội thảo cấp lãnh đạo thương mại dùng sách này làm tài liệu thảo luận về thương mại quốc tế và họ mua sách để làm tài liệu tham khảo.


Phần đầu tập sách này trình bày bản chất của nền thương mại quốc tế và ba môi trường hoạt động của doanh nghiệp.

Trong phần 2, chúng tôi nghiên cứu về sự phát triển của các tổ chức quốc tế lớn, về hệ thống tiền tệ quốc tế, ảnh hưởng của nó đối với thương mại.

Trong phần 3, chúng tôi thảo luận về các lực lượng khá kiềm tỏa của môi trường thương mại và những hậu quả của chúng trong thương trường.

Trong phần cuối, chúng tôi lật ngược cách trình bày, đề cập đến các chức năng quản lý, bàn về phương thức giúp nhà quản lý đối phó với các lực lượng đối nghịch.

Chương cuối dành để mô tả xu hướng và đường hướng mới của các xí nghiệp toàn cầu.

Theo những cuộc thăm dò của chúng tôi, thì tập sách này dùng để hiểu đối với sinh viên. Nhờ vậy, quý vị giáo sư sẽ đỡ tốn công giải thích, để dành thì giờ triển khai các đề mục họ ưa thích và thảo luận về các diễn biến mới nhất trong lĩnh vực biến động hiện nay.

Mỗi chương sách đều bắt đầu bừng một bản kê, tiếp theo là một bản ghi các sự kiện thương nghiệp liên quan đến nội dung trình bày trong chương ấy.

Để giúp sinh viên làm quen với ngôn ngữ thương trường, chúng tôi soạn thêm một số định nghĩa luật ngữ.

Phần quan điểm quốc tế là bài đọc liên quan đến nội dung đề tài, đó là đặc điểm tân kỳ của quyển sách.

Các bản tóm lược luận bàn về công dụng của việc ứng dụng đề tài, rất được chúng tôi đặc biệt nhấn mạnh. Một số được đúc kết từ kinh nghiệm lãnh đạo xí nghiệp của chúng tôi trong 34 năm qua tại Hoa Kỳ về các quốc gia khác. Nhiều bài đọc khác cũng đã được soạn thảo bổ sung, như 3 bài cuối của cuốn sách.

Link download Giáo trình Thương mại quốc tế - Vấn đề cơ bản (Nguyễn Thành Danh) (miễn phí)
537 - 67

No comments:

Post a Comment