26/10/2013
Đề bài tập học kỳ Pháp luật bồi thường giải phóng mặt bằng
Danh mục bài tập học kỳ Pháp luật giải phóng mặt bằng

Course 3 Kỳ II năm học 2012 – 2013 – K35

Độ dài: 8 – 10 trang

Đề số 1

Đánh giá thực trạng pháp luật về giải quyết khiếu nại liên quan đến bồi thường, giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất? Nêu giải pháp nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật về giải quyết khiếu nại liên quan đến bồi thường, giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất?

Đề số 2

Đánh giá vai trò của công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức pháp luật của người dân trong việc thực thi các quy định về bồi thường, giải phóng mặt bằng? Nêu các giải pháp để nâng cao hiệu quả của công tác này?

Đề số 3

Phân tích vai trò của giá đất trong bồi thường, giải phóng mặt bằng? Trình bày những bất cập khi áp dụng các quy định về giá đất trong thực tế và nêu một số kiến nghị khắc phục?

Đề số 4

Phân tích mối quan hệ giữa thực tiễn áp dụng pháp luật về bồi thường, giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất với việc duy trì ổn định chính trị – xã hội?

Đề số 5

Đánh giá thực trạng pháp luật về bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp? nêu các giải pháp nâng cao hiệu quả áp dụng các quy định về giải quyết “công ăn, việc làm” cho người nông dân bị mất đất sản xuất?

Đề số 6

Nêu những vướng mắc nổi cộm trong thi hành các quy định về trình tự, thủ tục về bồi thường, giải phóng mặt bằng? Đưa ra các giải pháp khắc phục?

Đề số 7

Phân biệt giữa trách nhiệm bồi thường trong Luật bồi thường nhà nước với trách nhiệm bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất trong Luật đất đai? Phân tích ý nghĩa của việc ra đời Luật bồi thường nhà nước đối với công tác thi hành các quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư ở nước ta hiện nay?

Đề số 8

Phân tích ý nghĩa của việc thi hành pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất dưới góc độ bảo đảm quyền tài sản của cá nhân?

Đề số 9

Phân tích các nguyên tắc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất? Nêu ý nghĩa của việc quy định các nguyên tắc này?

Đề số 10

Trình bày các bước thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất? Đưa ra nhận xét cá nhân về các quy định về trình tự, thủ tục thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất?

Đề số 11

Bình luận các quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất ở? Nêu một số giải pháp góp phần hoàn thiện các quy định về vấn đề này?

Đề số 12

Bình luận các quy định về bồi thường thiệt hại về tài sản trên đất khi Nhà nước thu hồi đất? Nêu một số giải pháp góp phần hoàn thiện các quy định về vấn đề này?

Đề số 13

Phân tích cơ sở lý luận và thực tiễn của việc xây dựng các quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất ở nước ta?

Đề số 14

Phân tích các yếu tố tác động đến việc xây dựng và thi hành pháp luật về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất ở nước ta?

Nếu bạn muốn download không mất phí, vui lòng điền thông tin và tên bài tập vào form dưới đây.

No comments:

Post a Comment