12/04/2015
Đề thi môn Xây dựng văn bản pháp luật - Khoa Luật trường Đại học Đà Lạt
Câu 1: Những nhận định sau đây đúng hay sai? vì sao?
a. Trưởng phòng Tư pháp tổ chức kiểm tra VBQPPL do HĐND, UBND cấp xã ban hành.
b. Văn phòng Chính phủ hướng dẫn hình thức, thể thức, kỹ thuật trình bày ấn phẩm Công báo.
c. Bản gốc văn bản là bản hoàn chỉnh về nội dung, thể thức văn bản được cơ quan tổ chức ban hành và có chữ ký trực tiếp của người có thẩm quyền.

Câu 2: Hãy soạn thảo một văn bản của UBND huyện X, nội dung hướng dẫn UBND xã T cách thức thực hiện chương trình mục tiêu xây dụng nông thôn mới. Văn bản do Phó Chủ tịch UBND huyện X ban hành.

No comments:

Post a comment