21/01/2015
Bài tập nhóm Tố tụng Hình sự kèm tài liệu tham khảo - Khóa 37, 38 ĐH Luật Hà Nội - Học kỳ II năm học 2014 2015
Bài 1. Nguyên tắc bảo đảm pháp chế xã hội chủ nghĩa trong tố tụng hình sự và điều kiện đảm bảo thực hiện có hiệu quả nguyên tắc này.


Bài 2. Nguyên tắc tôn trọng và bảo vệ các quyền cơ bản của công dân và điều kiện đảm bảo thực hiện có hiệu quả nguyên tắc này.


Bài 3. Nguyên tắc đảm bảo quyền bình đẳng của mọi công dân trước pháp luật và điều kiện đảm bảo thực hiện có hiệu quả nguyên tắc này.


Bài 4. Nguyên tắc xác nhận sự thật của vụ án và điều kiện đảm bảo thực hiện có hiệu quả của nguyên tắc này.


Bài 5. Nguyên tắc đảm bảo sự vô tư của những người tiến hành hoặc người tham gia tố tụng và điều kiện đảm bảo thực hiện có hiệu quả nguyên tắc này.


Bài 6. Nguyên tắc thực hiện chế độ xét xử có hội thẩm tham gia và điều kiện đảm bảo thực hiện có hiệu quả nguyên tắc này.


Bài 7. Nguyên tắc đảm bảo quyến bào chữa của người bị tạm giữ, bị can, bị cáo và điều kiện đảm bảo thực hiện có hiệu quả nguyên tắc này.


Bài 8. Nguyên tắc Thẩm phán và Hội thẩm xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật và điều kiện đảm bảo thực hiện có hiệu quả nguyên tắc này.


Bài 9. Nguyên tắc bảo đảm quyền bình đẳng trước Tòa án và điều kiện đảm bảo thực hiện có hiệu quả nguyên tắc này.


Bài 10. Nguyên tắc thực hiện chế độ hai cấp xét xử và điều kiện đảm bảo thực hiện có hiệu quả nguyên tắc này.


Bài 11. Nguyên tắc xét xử công khai và điều kiện đảm bảo thực hiện có hiệu quả nguyên tắc này.


Bài 12. Nguyên tắc đảm bảo quyền được bồi thường thiệt hại và phục hồi danh dự, quyền lợi của người bị oan và điều kiện đảm bảo thực hiện có hiệu quả nguyên tắc này.


Lưu ý: Các loại bài tập tuần trong kì học sẽ được thay thế bằng bài kiểm tra trên lớp trong giờ thảo luận vào tuần học thứ 6 và tuần thứ 12 của kì học.

No comments:

Post a comment