14/06/2014
Bộ câu hỏi vấn đáp thi hết học phần môn Quan hệ kinh tế quốc tế - Phần 2
11. Đánh giá tác động của nền kinh tế tri thức đến sự phát triển của một quốc gia.
12. Nêu khái niệm và tác động của FDI đến nền kinh tế của một quốc gia.
13. Đánh giá tác động của thương mại điện tử đến sjw phát triển kinh tế của một quốc gia.
14. Trình bày về các hình thức của FDI.
15. Nêu khái niệm, ưu điểm và nhược điểm của chiến lược "đóng cửa" kinh tế.
16. Nêu khái niệm và tác động của FDI đến nền kinh tế của một quốc gia.
17. Nêu khái niệm, ưu điểm và nhược điểm của chiến lược "mở
18. Nêu khái niệm và tác động của tỉ giá hối đoái đến nền kinh tế của một quốc gia.
19. Trình bày nội dung, ưu điểm và nhược điểm của học thuyết trọng thương.
20. Trình bày và phân tích các hệ thống tiền tệ quốc tế.

No comments:

Post a comment